1.      Preotul: Binecuvîntat este…
 2.      Strana: /cîntă/ Amin.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de 3 ori).

 1.      Preotul: /zice/ glasul al 8-lea Aliluia, Aliluia, Aliluia.
 2.      Strana: /cîntă/ Aliluia, Aliluia, Alilua (de 3 ori).

Troparul morţilor, glasul al 8-lea

         Cela ce prin adîncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni, pe toate le chiverniseşti / şi ceea ce este de folos tuturor le dăruieşti, / Unule Făcătorule, odihneşte, Doamne, sufletele robilor Tăi, / că spre Tine nădejdea şi-au pus, spre Făcătorul şi Ziditorul şi Dumnezeul nostru.

Binecuvîntările morţilor, glasul al 5-lea

         Pripeala: Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.

Ceata sfinţilor a aflat izvorul vieţii / şi uşa raiului, / să aflu şi eu calea prin pocăinţă. / Eu sînt oaia cea pierdută, / cheamă-mă, Mîntuitorule, şi mă mîntuieşte.

         Pripeala: Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.

Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu L-aţi mărturisit / şi aţi fost junghiaţi ca nişte miei, / fiind mutaţi la viaţa cea neîmbătrînitoare / şi pururea veşnică, sfinţilor, / Aceluia cu de-adinsul, mucenicilor, vă rugaţi, / să ne dăruiască nouă dezlegare de păcate.

         Pripeala: Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale.

Odihneşte, Dumnezeule, pe robii (robul) Tăi (Tău) / şi-i aşează în rai, / unde cetele sfinţilor, Tăi, Doamne, / şi drepţii ca luminătorii strălucesc, / pe adormiţii (adormitul) robii (robul) Tăi (Tău) îi odihneşte, / trecîndu-le lor toate greşelile.

Slavă… Şi acum…

         Bucură-te, Curată, ceea ce L-ai născut pe Dumnezeu cu trup / spre mîntuirea tuturor, / că neamul omenesc a aflat mîntuire prin  Tine / şi noi să aflăm raiul, / Născătoare de Dumnezeu, curată şi binecuvîntată.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule (de 3 ori).

 1.      Preotul: Ectenia mică morţească “Iară şi iară…”.
 2.      Strana: /cîntă/ Doamne miluieşte (o dată).
 3.      Strana: /după terminarea ecteniei cîntă/ Amin.

         Sedelna, glasul al 5-lea

         Odihneşte, Mîntuitorul nostru, / cu drepţii pe robii Tăi / şi-i sălăşluieşte pe dînşii în curţile Tale, / precum este scris, / trecîndu-le ca un bun greşelile lor / cele de voie şi cele fără de voie / şi toate cele întru neştiinţă şi întru ştiinţă, / Iubitorule de oameni.

Irmoasele Canonului

         Pesnea 1-a: Ca pe uscat umblînd Israel / cu picioarele prin adînc, / pe gonaşul faraon văzîndu-l înnecat, a strigat: / Lui Dumnezeu cîntare de biruinţă să-I cîntăm.

         Pripelele:    Odihneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi (de 2 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pesnea a 3-a: Nu este sfînt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, / Care ai înălţat fruntea credincioşilor Tăi, Bunule, / şi ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale.

         Pripelele:    Odihneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi (de 2 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Pesnea a 6-a: Marea vieţii / văzînd-o înălţîndu-se de viforul ispitelor, / la limanul Tău cel alergînd, strig către Tine: / Scoate din stricăciune viaţa mea Multmilostive.

 1.      Preotul: Ectenia mică morţească “Iară şi iară…”.
 2.      Strana: /cîntă/ Doamne miluieşte (o dată).
 3. Strana: /după terminarea ecteniei cîntă/ Amin.

Condacul morţilor, glasul al 8-lea

         Cu sfinţii odihneşte, / Hristoase, sufletele robilor Tăi, / unde nu este durere, nici scîrbă, / nici suspinare ci viaţă fără de sfîrşit.

Icosul

         Tu singur eşti fără de moarte, / Cela ce l-ai făcut şi l-ai zidit pe om, / iară noi, pămîntenii, din pămînt sîntem zidiţi / şi întru acelaş pămînt vom merge, / precum ai poruncit, Cela ce m-ai zidit şi mi-ai zis / că pămînt eşti şi în pămînt vei merge, / unde toţi pămîntenii mergem, / făcînd tînguirea cea deasupra gropii cu  cîntare: / Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Pesnea a 7-a: Dătător de rouă cuptorul l-a făcut îngerul cuvioşilor tineri, / iară pe haldei arzîndu-i porunca lui Dumnezeu, / pe muncitor l-a plecat a striga: / Binecuvîntat eşti Dumnezeul părinţilor noştri.

         Pripelele:    Odihneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor        Tăi (de 2 ori).

Binecuvîntăm pe Tatăl pe Fiul şi pe Sfîntul Duh Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 1. Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii, întru cîntări cinstindu-O, să O mărim.
 2. Strana: /cîntă/ Duhurile şi sufletele drepţilor Te vor lăuda pe Tine, Doamne.

Pesnea a 9-a: Pe Dumnezeu a-L vedea nu este cu putinţă oamenilor, / spre Care nu cutează a căuta oştile îngereşti. / Iară prin Tine, Preacurată, S-a arătat oamenilor Cuvîntul întrupat, / pe Caremărindu-L cu oştile cereşti, / pe Tine Te fericim.

Apoi Troparele acestea, glasul al 4-lea

         Cu duhurile drepţilor, celor ce s-au săvîrşit, / odihneşte sufletele robilor Tăi, Mîntuitorule, / păzindu-le pe dînsele întru viaţa cea  fericită, / care este la Tine, Iubitorule de oameni.

Întru odihna Ta, Doamne, / unde toţi sfinţii Tăi se odihnesc, / odihneşte şi sufletele robilor Tăi, / că Tu singur eşti iubitor de oameni.

Slavă…

         Tu eşti Dumnezeu, Care Te-ai pogorît în iad / şi ai dezlegat legăturile celor ferecaţi, / Însuţi şi sufletele robilor Tăi le odihneşte.

 

Şi acum…

         Una curată şi preanevinovată, Fecioară, / Ceea ce L-ai născut pe Dumnezeu fără de sămînţă, / pe Acela roagă-l să mîntuiască sufletele robilor Săi.

 1. Preotul: Ectenia întreită morţească.
 2. Strana: /cîntă/ Doamne miluieşte (de 3 ori).
 3. Strana: /după terminarea ecteniei cîntă/ Amin.
 4. Preotul: Înţelepciune, Preasfîntă Născătoare de Dumnezeu mîntuieşte-ne pe noi.
 5. Strana: /cîntă/ Ceea ce eşti mai cinstită decît Heruvimi…
 6. Preotul: Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră slavă Ţie.
 7. Strana: /cîntă/ Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de 3 ori). Înalt Preasfinţite Stăpîne binecuvintează.
 8. Preotul: Face otpustul.
 9. Preotul: /După otpust zice/ Întru fericită adormire veşnică odihnă dă, Doamne, adormiţilor robilor Tăi (…) şi le fă lor veşnica pomenire.
 10. Strana: /cîntă/ Veşnica pomenire (de 3 ori)

Alcătuit de Arhim. Ermoghen (Adam)