În atenţia inspectorilor pentru învăţământ din cadrul Eparhiilor

0
886
În atenţia inspectorilor pentru învăţământ din cadrul Eparhiilor

Cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, de comun acord cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în temeiul ordinului nr. 761 din 08 septembrie 2011 al ministrului educației privind aprobarea şi implementarea curriculumului la disciplina Religie, emit următoarea

D I S P O Z I Ţ I E


Inspectorii pentru învăţămînt din episcopii vor prezenta pînă la 12 august 2012 un raport privind implementarea curriculumului la Religie în şcolile-pilot şi propuneri de modificare a programei curriculare (în baza dărilor de seamă ale metodiştilor din protopopiate) în versiune electronică la adresa: dep.studii.mm@gmail.com.
Volumul raportului pînă la 7 pagini A4, caractere Times New Roman, 1,5 intervale, mărimea 12. Raportul va fi publicat în materialele conferinţei „Şcoala şi Biserica: parteneriat în numele viitorului”.
2. În baza raportului prezentat, fiecare inspector pentru învăţămînt din episcopie va ţine, în cadrul seminarul republican, un discurs de 5-7 minute în care se va referi, în special, la date statistice privind predarea religiei, la propuneri concrete privind modificările programei curriculare şi la cadrul legislativ al disciplinei.
3. Inspectorii pentru învăţămînt vor asigura prezenţa metodiştilor din protopopiate la seminarul republican „Şcoala şi Biserica: parteneriat în numele viitorului” din 29 august 2012.
4. Lucrările seminarului se vor desfăşura în sala de şedinţe a DGÎTS, str. Dosoftei nr. 99, mun. Chişinău.
Înregistrarea participanţilor: 9.00 – 9.30.

Valeriu Ciubotaru, şef al Departamentului Studii