Astăzi, Prea Sfințitul Nicodim, de Edineț și Briceni a vizitat pentru prima dată Eparhia pentru care a fost numit (materialele se reînoiesc)

0
1690

Prea Sfințitul Nicodim, de Edineț și Briceni a vizitat pentru prima dată Eparhia pentru care a fost numit  (Foto)

Sosirea oficială a noului ierarh în mijlocul credincioşilor săi a avut loc miercuri, 5 ianuarie 2010. Însoţit de Înalt Prea Sfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și a Întregii Moldove, Prea Sfințitul Nicodim a fost primit de reprezentanţi ai autorităţilor locale în frunte cu Primarul orașului Edineț, dl Constantin Cojocaru, Ministrul în exercițiu al Ministerului Construcției și Dezvoltării Teritoriale, dl Marcel Răducanu, deputați Parlamentului, precum şi de preoţii şi credincioşii care doreau să-l vadă pe cel care le devenea arhipăstor.

Întâmpinarea a avut loc la intrarea în orașul Edineț, unde Prea Sfințitul a fost întâmpinat de către o ceată frumoasă de colindători, care drept mulțumire au primit de la Episcopul lor daruri alese și cadouri de sărbători, după care a urmat primirea. Înalt Prea Sfințitul Vladimir, împreună cu Prea Sfințitul Nicodim, după ce s-au închinat la cinstitele Icoane, au participat la săvârşirea unui Te-Deum de mulţumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, urmate de o Litie pentru odihna sufletului adormitului Episcop Dorimedont, primul episcop al acestei Eparhii (1998-2006). În timpul săvârșirii Te-Deumului, preoţii şi credincioşii mulţumeau purtării de grijă a lui Dumnezeu pentru sosirea în mijlocul lor a noului ierarh, care vine să-şi dedice în continuare viaţa arhipăstoririi şi slujirii Episcopiei de Edineț și Briceni.

***

După încheierea slujbei, Prea Sfințitul Episcop Nicodim, a rostit un frumos cuvânt de salutare a poporului, care ia fost încredințat de Dumnezeu spre păstorire: ”Din cuvintele de învățătură adresate mie de către Sanctitatea Sa, Prea Fericitul Părinte Patriarh Chiril, cât și de către Înalt Prea Sfinția Voastră, Vladâca Vladimir, au reieşit marile îndatoriri şi responsabilităţi pe care le are episcopul faţă de Dumnezeu, faţă de Biserică, faţă de oameni şi, în mod special, faţă de clerul şi credincioşii care i se dau spre păstorire, pentru a-i conduce pe calea mântuirii. Aceste îndatoriri ale episcopului reies din textul Sfintei Scripturi şi mai ales din Epistolele Sfântului Apostol Pavel: „Luat dintre oameni şi pentru oameni, spre cele ale lui Dumnezeu” (Evrei 5,1), episcopul este chemat „să se facă tuturor toate” şi „în orice chip”, „să-i mântuiască pe unii” (I Corinteni 9,22). Episcopul adună, prin preoţii eparhiei, poporul lui Dumnezeu în jurul Sfântului Potir. Mărturisind aceeaşi credinţă, conducându-se după aceleaşi sfinte canoane şi păstrând aceleaşi rânduieli liturgice cu fraţii săi întru arhierie, episcopul integrează poporul din eparhia sa în sânul Bisericii Universale a lui Hristos. La aceste îndatoriri, care sunt valabile pentru toţi episcopii din toate timpurile, se adaugă şi îndatorirea de a rezolva problemele şi provocările specifice epocii şi spaţiului geografic în care trăim. În societatea noastră de astăzi, Biserica, şi deci episcopul, se confruntă cu o mulţime de probleme, care se cer a fi rezolvate. Crizei valorilor ce caracterizează societatea contemporană, implicit cea din Republica Moldova, Biserica îi opune valorile revelate ale moralei creştine, care sunt veşnice, pentru că sunt garantate de autoritatea lui Dumnezeu, Care le-a descoperit. Crizei economice, care generează probleme sociale, Biserica îi opune opera sa socială, după porunca Mântuitorului de a iubi pe aproapele şi a-l ajuta pe cel în lipsuri, El Însuşi identificându-Se cu cei în nevoi. Aşadar, misiunea pe care o încep astăzi, aici, între frăţiile voastre şi împreună cu frăţiile voastre, misiune pe care de altfel toţi o avem de a ne lucra mântuirea proprie şi de a ne sprijini unii pe alţii în vederea mântuirii, nu este deloc uşoară, dar harul lui Dumnezeu „pe cele cu lipsă le împlineşte”. Eparhia de Edineț și Briceni, care-şi primeşte astăzi păstorul, îşi desfăşoară misiunea ei mântuitoare asupra parohiilor din Edineț, Briceni, Donduşeni și Ocnița, aşezări binecuvântate de Dumnezeu cu pământ fertil, cu oameni harnici, iubitori de cultură şi devotaţi  fii ai Bisericii strămoşeşti.

În aceste regiuni din nordul Republicii Moldova, a existat o continuitate de locuire din vremuri străvechi, până astăzi. Pe parcursul a mai multe secole, populaţia de aici, care a cunoscut o viaţă socială neîntreruptă, a înfruntat greutățile istoriei, cu dese războaie, năvăliri şi migraţii de popoare. Dar a avut și o viață religioasă profundă, drept mărturie servind și Sfintele lăcașe ridicate în această regiune. Și de fapt, am făcut această referire la trecutul bisericesc al fiilor duhovniceşti ai Eparhiei de Edineț și Briceni, pentru a ne exprima preţuirea faţă de temeinica lor aşezare sufletească.

Şi iată că într-un timp scurt, cu ajutorul vădit al lui Dumnezeu, prin purtarea de grijă a harnicului meu predecesor, pururea pomenitului Episcop Dorimedont,  prin râvna pastorală a preoţilor din aceste raioane, cu sprijinul plin de bunăvoinţă al autorităţilor locale şi, mai ales, datorită vredniciei credincioşilor din această Eparhie, s-a organizat aici, la Edineț, un frumos Centru Eparhial, s-a deschis seminarul de fete, care Slavă lui Dumnezeu până astăzi activează, au fost restaurate peste tot biserici şi mânăstiri mai vechi, iar altele noi au fost clădite, a fost dinamizată lucrarea pastoral-misionară a clerului. Acestea sunt temeliile solide pe care va continua şi se va dezvolta slujirea Bisericii în această Eparhie din nordul Republicii, luând necontenit aminte la nevoile spirituale, la aşteptările şi frământările, ca şi la problemele cu care se confruntă în viaţa de zi cu zi credincioşii de aici. Fiindcă efectele provocărilor şi crizelor de diverse feluri, pe care le cunoaşte lumea de azi, ajung să fie simţite pretutindeni, influenţând cursul vieţilor tuturor oamenilor. De aceea, mărturia Bisericii trebuie auzită şi în predică, dar şi în dialogul deschis cu comunitatea, încredinţaţi fiind noi de Mântuitorul Iisus Hristos că „Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi” despre El (Ioan 15, 26). Adică despre învăţătura Lui dumnezeiască, mântuitoare, despre iubirea Lui milostivă şi despre Jertfa Sa pe Cruce, despre harul Lui, care pe toate le tămăduieşte, dar şi despre răspunsul pe care El ni-l va cere pentru fiecare abatere de la cuvântul Său, prin nesocotirea poruncii iubirii de Dumnezeu şi de semenul nostru. Fiind prezenţă vie şi lucrătoare a lui Dumnezeu pe pământ, Biserica constituie locul unde se împărtăşeşte apa cea vie pentru cel însetat de lumină în viaţă, pâinea cea spre fiinţă pentru cel înfometat după sensul fundamental al existenţei. Biserica este, deci, spaţiu de speranţă, de lumină, de comuniune în tot timpul, în tot locul şi în orice împrejurare. Biserica lui Hristos a fost păstrată pe pământul nostru din generaţie în generaţie de către credincioşi, prin râvna şi osteneala atâtor înaintaşi, mari păstori de suflete şi oameni de cultură. Urmând pilda lor, ne revine astăzi datoria sfântă de a promova dreapta credinţă a moşilor şi strămoşilor noştri, care reprezintă legătura cea mai sfântă a poporului nostru cu Hristos „Iubitorul de oameni”, precum şi chezăşia unităţii noastre spirituale din neam în neam.

Unitatea bisericească şi naţională constituie o responsabilitate sfântă pentru orice ierarh sau slujitor al Bisericii, care, prin natura şi vocaţia slujirii sale, are datoria de a promova reconcilierea, înfrăţirea, unitatea, atunci când păcatul şi patimile omeneşti, personale sau colective, lucrează nedreptatea şi dezbinarea. Hristos cel răstignit şi înviat ne cheamă tot mai mult să propovăduim comuniunea frăţească şi unitatea spirituală, să slujim societatea noastră care are atâta nevoie astăzi de reînnoire şi de însănătoşire. Dar, pentru a-şi îndeplini misiunea ei sfântă şi atât de necesară, Biserica are nevoie de lucrarea tuturor fiilor săi.

Aşadar, avem de îndeplinit sarcini multe şi grele. Ele nu pot fi realizate numai de episcop. Nu numai episcopii şi clericii au îndatoriri şi răspunderi de îndeplinit, ci şi credincioşii. Eparhia de pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu este dătătoare de pâine sfântă pentru întreaga ţară şi trebuie să ne străduim ca şi pâinea duhovnicească a Cuvântului dumnezeiesc să nu lipsească din sufletele credincioşilor.

Împreună vom continua să întărim şi să dezvoltăm cele iniţiate şi realizate în această Eparhie de vrednicul de pomenire Preasfinţitul Dorimedont, care s-a bucurat de cinste şi consideraţie de la preoţi şi credincioşi.

Astfel, scaunul vlădicesc de Edineț și Briceni va trebui să dea dovadă de lucrare duhovnicească, zidind biserici în sufletele oamenilor, mai ales ale tinerilor, prin învăţământul religios în şcoli, de lucrare socială, de educaţie şi misiune creştină, pentru a însufleţi virtuţile nemuritoare ale creştinismului: evlavie, bunătate, cinste, dăruire şi întrajutorare între credincioşi, spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea noastră a tuturor. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom depune strădanii ca viaţa monahală în sfintele mânăstiri, să se întărească şi să înflorească.

Ca părinte sufletesc, voi arăta întotdeauna purtare de grijă păstoriţilor mei – preoţi şi credincioşi – stându-le la îndemână în toate împrejurările, bucurându-ne de toate reuşitele lor şi întărindu-i în cele cu lipsă.

Ziua de astăzi va rămâne de neuitat în activitatea mea de ierarh şi în rugăciunile mele către Dumnezeu Cel Atotputernic. Sunt conştient că, pentru îndeplinirea acestei chemări şi încrederi cu care am fost investit pentru conducerea acestei eparhii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, trebuie depuse eforturi susţinute în lucrarea bisericească. Nu este uşor, dar cred cu tărie că alături de frăţiile voastre, preoţi şi credincioşi, Dumnezeu ne dă putere şi sfinţii ne vin în ajutor. Având în vedere idealul sfânt al zidirii sufleteşti a credincioşilor, care trebuie să stea la baza activităţii mele, dar şi a preoţilor pe care-i doresc vrednici şi devotaţi slujitori ai Mântuitorului Hristos, sunt încrezător în viitor, sub călăuzirea Duhului Sfânt.”

***

De asemenea, Prea Sfințitul Nicodim s-a adresat cu un cuvânt de mulțumire și către Înalt Prea Sfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și a Întregii Moldove, de față la eveniment cât și față de toți cei prezenți: ”Aţi binevoit să fiți astăzi aici, în această Sfântă Catedrală şi aţi oficiat instalarea mea ca episcop titular al Episcopiei de Edineț și Briceni, înmânându-mi toiagul episcopal, pentru a fi păstor al acestor meleaguri, pentru a o întrebuinţa cu grijă şi răspundere şi pentru „a-mi fi reazem şi întărire”. Rog pe Bunul Dumnezeu să vă răsplătească efortul şi dragostea părintească. Voi pune în lucrare toate forţele sufletului, credinţei şi faptei ziditoare pentru îndeplinirea misiunii apostolice ce mi se încredinţează astăzi. Nu voi pregeta a predica Evanghelia lui Hristos, călăuzind spre mântuire sufletele credincioşilor, sfătuindu-i şi rugându-mă pentru ei şi împreună cu ei. Mulţumesc Sfântului Sinod și Înalt Prea Sfinției Voastre, pentru încrederea acordată atunci când m-aţi ales episcop al acestei eparhii şi pentru prezenţa la slujba întronizării. Mulţumesc distinşilor reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale Republică și din Raion, care m-au onorat cu prezenţa la acest eveniment important din viaţa mea şi al eparhiei. Sunt recunoscător pentru participarea distinselor personalităţi, a membrilor Adunării Eparhiale, a profesorilor, a preoţilor, monahilor şi credincioşilor, care, prin prezenţa lor, au contribuit la înalta semnificaţie a acestei zile din viaţa Episcopiei de Edineț și Briceni. Vă mulţumesc tuturor celor care aţi venit de departe sau de aproape să ne rugăm împreună în această Catedrală Atotputernicului Dumnezeu, pentru a-L preamări şi a-I cere ajutor. Dau mărturie astăzi în faţa lui Dumnezeu că experienţa anilor de slujire ca preot și ca Blagocin al Raionului Orhei, mă va ajuta ca, împreună cu preoţii şi credincioşii acestei eparhii, să ne bucurăm de împliniri în ogorul sfintei noastre Biserici. Ca arhipăstor, cu dragoste fierbinte rog pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze şi să întărească credinţa, nădejdea şi dragostea noastră a tuturor, să înnoiască şi să sfinţească viaţa noastră. Îmi pun nădejdea în puterea harului Preamilostivului Dumnezeu, în credinţa tare a poporului dreptcredincios şi înţelegerea şi colaborarea tuturor celor ce iubesc Biserica şi binele comun al ţării noastre. Aşa să ne ajute Dumnezeu!”

***

După emoționanta cuvântare, a avut loc Adunarea Eparhiei, apoi, Prea Sfințitul Nicodim, însoțit de Mitropolitul Vladimir, au mers la Sediul Eparhiei, unde Înalt Prea Sfințitul Vladimir, în mod simbolic la întronizat pe noul Episcop în scaunul Episcopal! Mai târziu s-a vizitat sediul Seminarului, Prea Sfinția Sa s-a familiarizat cu proiectul viitoarei Catedrale, pentru care a fost alocat deja terenul necesar! La finele zilei, a avut loc prima ședință de lucru cu Blagocinii Eparhiei de Edineț și Briceni.


Întru mulți ani, Prea Sfințite Stăpâne!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Biroul de Presă a Episcopiei de Edineț și Briceni

www.ortodoxia.md