Blagocinul de Orhei la popas aniversar!

0
1397
Blagocinul de Orhei la popas aniversar!
Astăzi, Blagocinul Bisericilor Ortodoxe din Orhei îşi serbează ziua de naştere!  Cu această ocazie, Clerul Blagociniei adresează cele mai sincere felicitări Sfinţiei Sale, venind cu un cuvânt de mulţumire pentru rodnica activitate şi dorindu-i ani mulţi fericiţi!
Prea Cuvioase Părinte!
Ne plecăm înaintea feţei Sfinţiei Voastre şi vă mulţumim, ca oameni, ca preoţi şi ca creştini! Vă mulţumim pentru tot ce ne-aţi dat dea lungul timpului de când vă cunoştem, pentru drumurile pe care ni le-aţi deschis, pe pământ, în suflet şi spre cer! Vă mulţumim pentru strădania neobosită de a revela Frumosul, Binele şi Adevărul! Vă mulţumim pentru mângâiere, pentru dojană, pentru sfat, pentru cuvintele înţelepte ce ni le-aţi rostit la ceas de cumpănă şi de greutăţi, pentru gândul curat, cu care nea-ţi învăţat cum să iubim pe Dumnezeu şi Biserica Sa! Ne-aţi învăţat ce-i sfânt, frumos şi drept, ne-aţi învăţat când să pretindem şi când să aşteptăm! Vă mulţumim, că din făclia Sfinţiei voastre, ne-aţi dat şi nouă o fărâmă, să ne lumineze calea, aici şi-n veşnicii!
Dumnezeu să vă ajute şi să vă întărească Sfinţite Părinte, să fiţi şi în continuare o lumină, care să ne lumineze calea spre mântuire şi-n continuare cu sfaturi bune şi înţelepte!
Cu cea mai adâncă recunoştinţă şi dragoste fiiască,
Clerul Blagociniei de Orhei
Mai jos, vă propunem şi CV-ul Sfinţiei Sale:

CURRICULUM VITAE

Subsemnatul, arhimandrit Nicodim (Vulpe), m-am născut la 4 septembrie 1956, în satul Chiperceni, r. Orhei, Republica Moldova, într-o familie de ţărani.

Părinţii – Vulpe Vasile, decedat la 14 iulie 1986.

Mama, Vulpe Ana, decedată la 14 octombrie 2002.

Fraţii: Nicolae, Mihail, Simeon, Parascovia. Toţi sînt căsătoriţi.

În anul 1963 am fost înscris în clasa I la şcoala medie din satul natal, pe care am absolvit-o în anul 1983.

În perioada 1974-1976 mi-am făcut serviciul militar. La 1 septembrie am început să studiez la Seminarul Teologic din Leningrad. La 1 septembrie 1980 am devenit student la Academia Teologică din Leningrad, iar în a. 1990 mi-am continuat studiile la secţia fără frecvenţă a Academiei Teologice din Moscova, pe care am absolvit-o în a. 1992.

În anul 1981 m-am căsătorit. În familie s-au născut 3 copii: Maria, a.n. 1982, este căsătorită, soţul ei este preot. Petru s-a născut în anul 1983, şi el este căsătorit, îşi face studiile la Academia de Studii Economice. Cel de-al doilea fecior, Vasile, s-a născut în anul 1985, învaţă la Colegiul de Informatică.

ACTIVITATE PASTORALĂ

La 18 martie 1981 am fost hirotonit întru diacon la Dumnezeiasca Liturghie oficiată în Catedrala „Schimbarea la Faţă a Domnului” din or. Leningrad, de către Î.P.S. Meliton, Arhiepiscop de Tihvin.

Prin binecuvîntarea Î.P.S. Antonie, Mitropolit de Leningrad şi Novgorod, la 21 mai 1981 (pomenirea Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul), în biserica cu hramul Sf. Ioan Teologul de pe lîngă Academia Teologică, am fost hirotonit în treapta de preot, de către Î.P. Kiril, Arhiepiscop de Vîborg, rector al Seminarului şi Academiei Teologice din Leningrad.

La 8 iunie 1981, prin ordinul nr. 197 emis de preşedintele comitetului de învăţămînt de pe lîngă Sfîntul Sinod – Î.P.S. Alexie, Mitropolit de Tallinn şi Estonia, am fost trimis la dispoziţia Î.P.S. Ionafan, Arhiepiscop al Chişinăului şi al Moldovei, pentru slujire pastorală.

14 august 1981 – numit paroh al bisericii „Cuvioasa Parascheva” din or. Kutuzov (Ialoveni).

12 mai 1982 – am fost transferat în calitate de paroh al bisericii „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din s. Chiperceni, r. Orhei.

La 7 decembrie 1987, prin Decretul nr. 48, am fost numit ajutor de blagocin al bisericlor din circumscripţia Chişinău.

De la 1 februarie 1989 – administrator al Mănăstirii „Sf. Mare Mc. Gheorghe” din s. Căpriana, r. Străşeni.

10 mai 1989 – numit rector al Seminarului Teologic Chişinău.

6 iunie 1989 – numit blagocin al circumpscripţiei Chişinău.

8 februarie 1990 – numit blagocin al bisericilor din oraşele: Chişinău, Tiraspol, Bender, Anenii Noi şi Ialoveni.

24 august 1993 – numit duhovnic-administrator al Mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului” din s. Curchi, r. Orhei.

13 octombrie 1993 – numit preşedinte al Comitetului de Edituri al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În perioada 1993-2009 am supravegheat editarea în fiecare an a Calendarului creştin ortodox, de perete şi de masă, în limbile română şi rusă.

În aceşti ani au văzut lumina tiparului toate cărţile bisericeşti de care duceau lipsă sfintele locaşuri: Psaltire, Biblie, Trebnic, Octoih, Triod, Penticostar, Evanghelie, Liturghier, Mineie, Agheasmatar şi alte cărţi de slujbă, precum şi literatură pentru luminarea  şi zidirea sufletească a poporului nostru (circa 400 de titluri).

La 1 iunie 1993 am fost numit blagocin al raioanelor Orhei şi Anenii Noi.

Din 9 ianuarie 1989 sînt membru al Consiliului Eparhial, iar din 18 mai 1997 – membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova.

10 septembrie 1999 – numit blagocin al judeţului Orhei.

La 23 ianuarie 2009 am fost tuns în monahism cu numele Nicodim, în cinstea Dreptului Nicodim, ucenicul tainic al Mîntuitorului. La 19 februarie m-am învrednicit de rangul de egumen şi de dreptul de a purta Crucea cu pietre scumpe.

La 7 aprilie 2009 – am fost ridicat la rangul de arhimandrit.

DISTINCŢII

Munca mea pentru binele Bisericii Ortodoxe a fost înalt apreciată de către Prea Fericiţii Patriarhi Pimen şi Alexie, precum şi de Întîi Stătătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova, Mitropolitul Serapion şi Mitropolitul Vladimir. Mi s-a acordat Mitra, a doua Cruce cu pietre scumpe, dreptul de a sluji Dumnezeiasca Liturghie cu Uşile Împărăteşti deschise, pînă la rugăciunea „Tatăl nostru”.

La 23 martie 1988 am fost decorat cu Ordinul „Sf. Mare Cneaz Vladimir întocmai cu Apostolii”, gr. III; la 22 februarie 1990 – cu Ordinul „Cuviosul Serghie de Radonej”, gr. III.

În anul 1995, la sărbătoarea Învierea Domnului, am fost decorat cu Ordinul „Binecredinciosul Cneaz Daniil al Moscovei”, gr. III.

În anul 1999 – Ordinul „Sf. Ierarh Inochentie al Moscovei”, gr. III.

5 iunie 2003 – Ordinul „Cuviosul Paisie Velicicovschi”, gr. II.

12 apilie 2004  – Ordinul „Biecredinciosul Ştefan cel Mare şi Sfînt”.

22 septembrie 2006 – Ordinul „Cuviosul Serafim de Sarov”.

7 octombrie 2008 – Gramăta Patriarhală.

La 13 octombrie 1999 am fost decorat de către Preşedintele Republicii Moldova, cu Ordinul „Gloria Muncii”.