Necunoaștearea Scripturilor este pricina tuturor relelor.

0
1117

Necunoaștearea Scripturilor este pricina tuturor relelor.

 

De multe ori am scris cuvinte pentru folosul meu și al creștinilor sufletesc și am crezut că aceste cuvinte pot folosi și la alte persoane care nu prea au vreme să deschidă cărțile și poate nici nu le au la îndemână cărțile potrivite. Știu că în ziua de azi mai toată lumea este grăbită și cărțile cele groaseale Sfinților Părinți stau uitate și rar cine le mai citește. Așa este duhul viacului aceste, așa sunt ocupațiile oamenilor, așa este războiul cel nevăzut, încât lucrul cel duhovnicesc și mai ales citirea cărților sfinte, nu prea au loc în viața creștinilor din zilele noastre. Și asta nu se întâmplă numai în lumea mirenilor ci și în lumea monahilor care au început să ajusteze viața după moda de azi. Grija celor pământești îi ține încătușați și nu pot să mai afle vreme pentru citirea și cugetarea scripturilor.

Abia au vreme să asculte slujba la biserica și nu toți ci numai unii, însă și atunci mintea le este împovărată cu grija trupului și necazurile vieții. Pentru îndulcirea sufletului , greu se găsește vreme în viacul nostru, și aceasta ne păgubește mai rău și mai mult de cât toate. Căci neavâd răgaz a privi mai des către cele cerești , uităm rostul vieții, slăbim duhovnicește, și ajungem de multe ori la deznădăjduire, când știm ce fel de făgăduință am făcut înaintea lui Dumnezeu și când vedem că se cheltuește viața în zadar. Însă cel mai rău e că nu de odată ne dăm seama de irosirea vieții noastre care și așa e destul de scurtă. Iată ce ne sfătue Cuviosul Nicodim Aghioritul în privința aceasta: Toți creștinii care știu carte , sunt datori a citi Dumnezeeștile Scripturi,   pentru că cum zice și Sfântul Ioan Gură de Aur : Fără de citirea Sfintelor Scripturi nu poate cineva să se mântuiască. În cuvântarea pentru Lazăr Sfântul Ioan Gură de Aur zice : Că nu este cu putință a se mântui cineva, neîndeletnicindu-se de citirea duhovnicească. Apoi Sfântul Ioan Scărarul ne încredințează că citirea luminează și adună pe minte și năravurile le pune la rțnduială. Iar Sfântul Efrem Siriul zice : În ce chip trâmbița strighind în vreme de război , deșteaptă osârdia vitejilor luptători împotriva inamicului, așa și sfintele scripturi deșteaptă osârdia ta spre cel bun și te îmbărbătează pe tine împotriva patimilor. de aceia frate te îndemn acuma cât nu este încă târziu, trezeștete cu întemeiere și te sârguește de-a pururea a te lipi de citirea Sfintelor Scripturi , ca să te învețe pe tine cum se cade a fugi de cursele vrăjmașului și a dobândi viață veșnică. Sunt încă unii care citesc dar nu își dau silința ca să înțeleagă cele citite. Despre Sfântul Vasile cel Mare și despre Sfântul Grigorie Teologul – spune istoricul Rufin – 13 ani au șezut în pustie cugetând Scripturile . Acuma cei ce trăim în veacul acesta , viacul modernizmului și al tehnologiilor informaționale , zis și cel de pe urmă , să ne întrebăm: Dacă în vremea ceia veche era neapărată nevoie de citirea Scripturilor ( când aveau și povățuitori buni și lumea era mult mai credincioasă) dar oare astăzi , când sau înmulțit vicleșugurile în lume și sau împuținat păstorii cei buni , acum, când aproape că nu mai găsești pildă de viață curată și nici povățuitori sufletești , cu cât mai mult trebue să ne sârguim la citirea Sfintelor Scripturi, și a cărților de suflet pentru a nu greși drumul mântuirii. Să ne gândim fraților că mântuirea noastră este în foarte mare pericol și primejdie acuma. Deci să fim mai cu pază de către toate vătămările sufletești, și mai sârguitori la citirea cărților Sfinte, căci în ele vom afla mângâiere și luminare. Folosind mai des sfaturile lor și urmând pilda vieții lor , nu vom rătăci drumul mântuirii , cu darul lui Dumnezeu. Eu nevrednicul , am căutat să mai aleg din cărți cuvintele care ne folosesc mai mult în viața creștinească și pe care nu le pot afla cu ușurință toți, mai ales cei care sunt ocupati cu grijile lumești și trupești ai lumii de pe urma. Dumnezeu să ne lumineze mintea și calea pe care călătorim în aceste grele timpuri.

Prot Victor Mihalachi