Întrebari si raspunsuri pentru Martorii lui Iehova (Partea a IV-a)

0
2035
Întrebări şi răspunsuri pentru Martorii lui Iehova (Partea a IV-a)

Este Domnul nostru Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Martorii lui Iehova spun că este arhanghelul Mihail. Dar ce spune Biblia?
СE SPUNE BIBLIA DESPRE ARHANGHELUL MIHAIL?
(Daniel 10,13) Şi îngerul păzitor al Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, dar iată că Mihail, cel dintîi dintre îngerii păzitori, a venit în ajutorul meu şi eu l-am lăsat acolo la îngerul păzitor al regelui Perşilor.
A PORUNCIT ARHANGHELUL MIHAIL DIAVOLULUI?
(Iuda 1,9) Dar Mihail Arhanghelul, cînd se împotrivea diavolului, certîndu-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis:,,Să te certe pe tine Domnul!”.

CE SPUNE VECHIUL TESTAMENT DESPRE FIUL LUI DUMNEZEU?
(Psalm. 2,7) Domnul a zis către Mine:,,Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut!…”
(Psalm. 44,8-9) Scaunul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiag de dreptate toiagul împărăţiei Tale. Iubit-ai dreptatea şi ai urît fărădelegea; pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tău, cu untdelemnul bucuriei, mai mult decît pe părtaşii Tăi.
(Psalm. 109,1-3) Zis-a Domnul Domnului Meu:,,Şezi de-a dreapta Mea, pînă ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”. Toiagul puterii Tale Ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicînd:,,Stăpîneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din pîntece mai înainte de luceafăr Te-am născut”.
(Isaia 9,5) Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpînire e pe umărul Lui, şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce vas ă fie.
(Miheia 5,1) Şi tu,Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpînitor peste Israel, iar obîrşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei.
(Baruh 3,36-38) Acesta este Dumnezeul nostru, şi nimeni altul nu este asemenea Lui. Aflat-a toată calea ştiinţei şi a dat-o lui Iacob, sluga Sa, şi lui Israel, cel iubit de Dînsul. După aceasta pe pămînt S-a arătat şi cu oamenii împreună a locuit.
CE SPUNE TATĂL CERESC DESPRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS?
(Mat 3,16-17) Iar botezîndu-se Iisus, cînd ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorîndu-se ca un porumbel şi venind peste El. Şi iată glas din ceruri zicînd:,,Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.
(Marc. 9,7) Şi s-a făcut un nor care îi umbrea, iar un glas din nor a venit zicînd: Acesta este Fiul Meu cel iubit, pe Acesta să-L ascultaţi.
CE SPUNE NOUL TESTAMENT DESPRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS?
(Ioan 1,1-3) La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvîntul. Acesta era întru început la Dumnezeu.Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.
(Ioan 1,14) Şi Cuvîntul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr.
(Ioan 3,13) Şi nimeni nu s-a suit în cer, decît Cel ce S-a coborît din cer, Fiul Omului, Care este în cer.
(Ioan 17,5) Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea.
(Ioan 10,30-33) Iar Eu şi Tatăl Meu una sîntem. Iarăşi au luat pietre iudeii ca să arunce asupra Lui. Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din ele, aruncaţi cu pietre asupra Mea? I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru hulă şi pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu.
(Ioan 5,17-18) Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu pînă acum lucrează; şi Eu lucrez. Deci pentru aceasta căutau şi mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sîmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcîndu-se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.
(Ioan 5,22-23) Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Ca toţi să cinstească pe Fiul, precum cinstesc pe Tatăl. Cel ce nu cinsteşte pe Fiul nu cinsteşte pe Tatăl care L-a trimis.
(Ioan 20,28) A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!
(Filipeni 2,5-8) Gîndul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus, Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luînd, făcîndu-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflîndu-Se ca un om. S-a smerit pe Sine, ascultător făcîndu-Se pînă la moarte, şi încă moarte pe cruce.
(Colos.1,15-17) Acesta este chipul Lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întîi născut decît toată făptura. Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pămînt, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpînii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El. El este mai înainte decît toate şi toate prin El sînt aşezate.
(Colos. 2, 8-10) Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşarta înşălăciune din predania omenească, după înţelesurile cele slabe ale lumii şi nu după Hristos. Căci întru El locuieşte, trupeşte, toată plinătatea Dumnezeirii, Şi sînteţi deplini întru El, Care este cap a toată domnia şi stăpînirea.

Preot Andrei Popa