Traducerea lumii noi – Hula la adresa adevaratului Dumnezeu

0
1786

Traducerea lumii noi – Hulă la adresa adevăratului Dumnezeu

Despre traducerea lumii noi s-a vorbit nu puţin până în ziua de azi! Consider că o astfel de blasfemie Cuvântului lui Dumnezeu nu s-a adus de la origini, până în prezent, mai ales că Sfânta Scriptură precizează foarte clar: „De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta; Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta.” Este cuvântul Dumnezeieştii Scripturi, nu al meu, pentru că cuvântul meu nu are putere în faţa cuvântului Dumnezeieştii Scripturi! În continuare, vă propunem câteva versete, care foarte clar arată blasfemia adusă de Martori ai lui Iehova Cuvântului Sfintei Scripturi! Aşadar, cine are urechi de auzit să audă, cine are ochi de văzut, să vadă! Ortodocşii, au avut la dispoziţie mii de ani (aproape 2000), timp în care puteau să schimbe, dacă ăsta le-ar fi fost scopul, după bunul lor plac, totuşi, adevărul, ne face vii, nepermiţându-ne să schimbăm nimic! Iehoviştii, deşi au doar 130 de ani, au reuşit să facă o blasfemie nemaipomenită! Aşadar să ne facem concluziile de riguare!

Nr.

Traducerea Lumii Noi

Traducerea Sinodală (Ortodoxă)

1

Romani10.13 „Fiindcă: Oricine va chema numele lui Iehova (Dumnezeu-Tatăl) va fi salvat.”

Romani 10:13 „Căci: Oricine va chema numele Domnului (Iisus Hristos) se va mîntui.”

2

Matei 3:3 „El este cel despre care a vorbit profetul Isaia cu aceste cuvinte: Ascultaţi! Cineva strigă  în pustiu: Pregătiţi calea lui Iehova (Dumnezeu-Tatăl)! Faceţi drepte cărările sale!”

Matei 3:3 „El este acela despre care a zis proorocul Isaia: Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi  calea Domnului (Iisus Hristos), drepte faceţi cărările Lui.”

3

Luca 23:21 „Atunci ei au început să urle, zicînd: Pe stîlp! Pe stîlp cu el! „

Luca 23:21 „Dar ei strigau, zicînd: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!”

4

1 Corinteni 1:18 „Fiindcă vorbirea despre stîlpul de tortură este o nebunie pentru cei care pier, dar pentru noi, care suntem salvaţi, este puterea lui Dumnezeu.”

1 Corinteni 1:18 „Căci cuvîntul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mîntuim este puterea lui Dumnezeu.”

5

Ioan 1:18 „Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; dumnezeul unic-născut, care se află în sînul Tatălui, este cel care a dat explicaţii despre el.”

Ioan 1:18 „Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

6

Luca 23:43 „Iar el i-a zis: Adevărat îţi spun astăzi: Vei fi cu mine în Paradis!”

Luca 23:43 „Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai.”

7

Ioan 3:13 „Niciun om n-a urcat la cer în afară de cel care a coborît din cer, Fiul omului.”

Ioan 3:13 „Şi nimeni nu s-a suit în cer, decît Cel ce S-a coborît din cer, Fiul Omului, Care este în cer.”

8

Ioan 1:27 „El vine după mine, dar eu nu sînt demn să-I dezleg cureaua de la sanda.”

Ioan 1:27 „Cel care vine după mine, Care înainte de mine a fost şi Căruia eu nu sînt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintei.”

9

Coloseni 1:16 „pentru că prin el au fost create toate celelalte, lucruri din ceruri şi de pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie guvernări, fie autorităţi. Toate celelalte lucruri au fost create prin el şi pentru el.”

Coloseni 1:16 „Pentru că  întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pămînt, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpînii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El.”

10

Fapte 20:28 „Fiţi atenţi la voi înşivă şi la toată turma, în mijlocul căreia spiritul sfînt v-a numit supraveghetori, ca să păstoriţi congregaţia lui Dumnezeu, pe care a cumpărat-o cu single propriului său Fiu.”

Fapte 20:28 „Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfînt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîştigat-o cu însuşi sîngele Său.”

11

1 Timotei 3:16 „Da, mare este, într-adevăr, secretul sacru al devoţiunii sfinte: El a fost dezvăluit în carne, a fost declarat drept în spirit, li s-a arătat îngerilor, a fost predicat naţiunilor, a fost crezut în lume, a fost primit sus în glorie.”

1 Timotei 3:16 „Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă.”

12

Evrei 1:5 „De pildă, căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată: Tu eşti fiul meu. Eu ţi-am devenit astăzi Tată? Şi din nou : Eu îi voi fi tată, iar el îmi va fi fiu.”

Evrei 1:5 „Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut; şi iarăşi :Eu îi voi fi Lui Tată şi El îmi va fi Mie Fiu.”

13

Evrei 1:8-9 „Dar despre Fiul spune: Dumnezeu este tronul tău pentru totdeauna şi veşnic, iar sceptrul regatului tău este sceptrul dreptăţii. Tu ai iubit dreptatea şi ai urît nelegiuirea. Iată de ce Dumnzeu, Dumnezeul tău, te-a uns cu uleiul exultării mai mult decît pe tovarăşii tăi.”

Evrei 1:8-9 „Iar către Fiul : Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale. Iubit-ai dreptatea şi ai urît fărădelegea; pentru aceea Te-a uns pe Tine, Dumnzeule, Dumnezeul Tău cu untdelemnul bucuriei, mai mult decît pe părtaşii Tăi.”

14

Ioan 1:1 „La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era cu Dumnezeu şi Cuvîntul era un dumnezeu.”

Ioan 1:1 „La început era Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvîntul.”

15

Matei 1:25 „Dar n-a avut relaţii intime cu ea pînă a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.”

Matei 1:25 „Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.”

16

Filipeni 2:6 „cel care, deşi avea chip de Dumnezeu, nu s-a gîndit la uzurpare, adică să fie egal cu Dumnezeu.”

Filipeni 2:6 „Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu.”

17

1 Ioan 5:20 „Însă  ştim că Fiul lui Dumnzeu a venit şi ne-a dat pricepere ca să ajungem să-l cunoaştem pe Cel adevărat. Noi suntem în unitate cu Cel adevărat, prin Fiul său Isus Cristos. Acesta este Dumnzeul adevărat şi viaţa veşnică.”

1 Ioan 5:20 „Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat; şi noi sîntem în Dumnzeul cel adevărat, adică întru Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu şi viaţa de veci.”

18

Luca 1:68 „Binecuvîntat să fie Iehova, Dumnzeul lui Israel, fiindcă şi-a îndreptat atenţia spre poporul său şi i-a adus eliberarea.”

Luca 1:68 „Binecuvîntat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut răscumpărare poporului Său.”

19

Romani 9:5 „care îi au pe strămoşi şi din care a provenit după carne Cristosul: Binecuvîntat să fie pentru totdeauna Dumnzeu, care este deasupra tuturor! Amin!”

Romani 9:5 „Ai cărora sînt părinţii şi din care după trup este Hristos, Cel ce peste toate este Dumnezeu, binecuvîntat în veci. Amin.”

20

Ieşirea 3:14 „Atunci Dumnzeu i-a spus lui Moise: EU VOI DEVENI CE VOI VREA SĂ DEVIN. Şi a adăugat: Iată ce să le spui fiilor lui Israel: EU VOI DEVENI m-a trimis la voi.”

Ieşirea 3:14 „Atunci Dumnzeu a răspuns lui Moise: Eu sînt Cel ce sînt. Apoi i-a zis: Aşa să spui fiilor lui Israel: Cel ce este m-a trimis la voi!”

21

Ioan 8:25 „Atunci ei i-au zis: Cine eşti tu? Isus le-a spus: Oare de ce vă mai vorbesc?”

Ioan 8:25 „Deci Îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început.”

22

1 Corinteni 10:9 „Nici să nu-l punem la încercare pe Iehova, cum l-au pus la încercare unii dintre ei, şi au pierit prin şerpi.”

1 Corinteni 10:9 „Nici să ispitim pe Domnul, precum L-au ispitit unii din ei şi au pierit de şerpi.”

23

Apocalipsa 2:8 „Îngerului congregaţiei din Smirna scrie-i: Iată ce spune; Cel dintăi şi cel de pe urmă, care a fost mort şi a revenit la viaţă.”

Apocalipsa 2:8 „Iar îngerului Bisericii din Smirna, scrie-i: Acestea zice Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Cel care a murit şi a înviat.”

24

Ioan 8:58 „Isus le-a zis: Foarte adevărat vă spun: Eu eram mai înainte ca Avraam să vină  în existenţă.”

Ioan 8:58 „Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sînt mai înainte de a fi fost Avraam.”

25

1 Petru 1:11 „Ei cercetau spre care timp sau spre ce fel de timp arată spiritul care era în ei cu privire la Cristos şi despre gloriile care urmau după acestea.”

1 Petru 1:11 „Cercetînd în care şi în ce fel de vreme le arăta Duhul lui Hristos, Care era întru ei, cînd le mărturisea de mai înainte despre patimile lui Hristos şi despre măririle cele de după ele.”

26

2 Petru 3:10 „Totuşi, ziua lui Iehova va veni ca un hoţ şi în ziua aceasta cerurile vor trece cu un zgomot şuierător, iar elementele, fiind foarte încinse, vor fi descompuse, şi pămîntul şi lucrările de pe el vor fi descoperite.”

2 Petru 3:10 „Iar ziua Domnului va veni ca un fur, cînd cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile, arzînd, se vor desface, şi pămîntul şi lucrurile de pe el se vor mistui.”

27

Matei 24:3 „În timp ce stătea pe Muntele Măslinilor, discipolii s-au dus la el, deoparte, şi i-au zis: Spune-ne: Cînd vor avea loc aceste lucruri şi care va fi semnul prezenţei tale şi al încheierii acestui sistem?”

Matei 24:3 „Şi şezînd El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicînd: Spune nouă cînd vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfîrşitului veacului?”

28

Coloseni 2:2 „pentru ca inima lor să fie mîngîiată şi ei să fie uniţi armonios în iubire, ca să dobîndească o mare bogăţie – înţelegerea clară şi sigură a adevărului – şi să dobîndească o cunoştinţă exactă a secretului sacru al lui Dumenzeu, şi anume Cristos.”

Coloseni 2:2 „Ca să se mîngîie inimile lor, şi ca ei, strîns uniţi în iubire, să aibă belşugul deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnzeu-Tatăl şi a lui Hristos.”

29

Matei 6:13 „Şi nu ne duce în ispită, ci eliberează-ne de cel rău”

Matei 6:13 „Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin.”

30

Marcu 7:8 „Voi respectaţi cu stricteţe tradiţia oamenilor, lăsînd la o parte porunca lui Dumnezeu.”

Marcu 7:8 „Căci lăsînd porunca lui Dumnzeu, ţineţi datina oamenilor: spălarea urcioarelor şi a paharelor şi altele ca acestea multe, pe care le faceţi.”

Veaceslav Bodarev, student la Universitatea de Teologie Ortodoxă din Chișinău