Împliniri şi perspective la doi ani de arhipăstorire a Patriarhului Daniel

0
1064
Împliniri şi perspective la doi ani de arhipăstorire a Patriarhului Daniel
Cuvântul pe care îl va rosti astăzi PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, în numele Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, la manifestările prilejuite de împlinirea a doi ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel. Raportul punctează cele mai importante realizări înregistrate la nivelul Patriarhiei Române, în perioada 1 octombrie 2008-30 septembrie 2009, sub directa îndrumare şi cu binecuvântarea Părintelui Patriarh
Activităţi pastoral-liturgice, culturale, ştiinţifice, editorialistice, desfăşurate din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel
• Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, mitropolitul Ţării Româneşti (28 octombrie), a Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul (1 septembrie) şi a Sfântului Voievod Neagoe Basarab (26 septembrie);
• Proclamarea solemnă a înscrierii în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului (2 mai);
• Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (26 iulie); Aprobarea de către Sfântul Sinod a textului Slujbei Preasfintei Treimi în forma prezentată de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei; Resfinţirea Catedralei patriarhale la 26 octombrie 2008 cu prilejul împlinirii a 350 de ani de la zidirea sfântului lăcaş.
• Sărbătorirea împlinirii unui an de la darea în funcţiune a studiourilor de emisie şi producţie ale Radio TRINITAS Bucureşti şi Televiziunii TRINITAS TV, inaugurate la 27 octombrie 2007;
• Şedinţa solemnă a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2008, cu tema „Anul 2008 – Anul Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii”, pentru evaluarea modului de desfăşurare în eparhii şi instituţii de învăţământ teologic a manifestărilor incluse în programul-cadru naţional bisericesc, sub aspect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic;
• Lansarea ediţiilor sinodale ale Sfintei Scripturi şi Liturghierului, a albumelor „Manuscrisele Sfântului Sinod”, „Colina Bucuriei”; Expoziţia jubiliară „Biblia şi Liturghia”.
Hotărâri ale Sfântului Sinod luate la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu privire la intensificarea activităţii organismelor centrale bisericeşti în domeniul pastoral, misionar, cultural:
• Proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2009 ca „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei († 379), al Sfântului Grigorie de Nazianz († 389) şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni”;
• Înfiinţarea unei Subcomisii de muzică psaltică şi liniară, afiliată Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod;
• Editarea unei ample sinteze academice intitulată „Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi”;
• Proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2010 ca „Anul omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei româneşti”;
• Aprobarea componenţei unei noi Comisii pentru Statut şi regulamente şi a metodologiei de lucru a acesteia, în vederea definitivării unor eventuale amendamente la Statut şi a elaborării regulamentelor bisericeşti;
• Înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu sediul în municipiul Deva, ca sufragană Mitropoliei Banatului, prin desprinderea judeţului Hunedoara din jurisdicţia actualei Episcopii a Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei;
• Înălţarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopii şi a chiriarhilor acestora la rangul de arhiepiscopi, şi anume: Episcopia Râmnicului;
• Episcopia Romanului, devenită Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
• Episcopia Buzăului şi Vrancei; Episcopia Argeşului şi Muscelului la rangul de Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului; Episcopia Dunării de Jos; Episcopia Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei.
• Schimbarea titulaturii Episcopiei Aradului, Ienopolei, Hunedoarei şi Hălmagiului în Arhiepiscopia Aradului; Schimbarea titulaturii Episcopiei Romanului în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
• Acordarea rangului cu titlu personal de arhiepiscop onorific Preasfinţitului Părinte Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului şi Preasfinţitului Părinte Episcop Ioan al Covasnei şi Harghitei;
• Hotărârea Sfântului Sinod, potrivit căreia toţi chiriarhii cu vârsta de peste 75 de ani şi care nu au episcop-vicar să propună, în termen de trei luni de la data comunicării acestei hotărâri, candidaţi pentru această demnitate bisericească;
• Adoptarea unor recomandări privind constituirea, organizarea şi funcţionarea consistoriilor mitropolitane;
• Aprobarea proiectului de măsuri intitulat „Disciplina financiar-contabilă şi administrativ-patrimonială în Biserică în conformitate cu legiuirile bisericeşti şi legislaţia în vigoare. Principii, norme şi sancţiuni canonice, statutare, regulamentare şi legale”;
• Aprobarea unor principii şi direcţii de bază, pe care eparhiile trebuie să le aibă în vedere, cu caracter de urgenţă, în activitatea de conservare şi restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural-naţional bisericesc mobil şi imobil aflate pe teritoriul lor.
Iniţiative şi demersuri ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către autorităţile publice, privind:
• Includerea în Codul penal şi în Codul de procedură penală a unor amendamente vizând: dezincriminarea prostituţiei, dezincriminarea incestului, reglementarea uciderii la cererea victimei (eutanasia), dezincriminarea vătămării fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată, dezincriminarea aproape totală de faptelor de a produce, comercializa sau expune materiale cu conţinut obscen, precum şi propunerea de eliminare a prevederii legale referitoare la competenţa de judecare în primă instanţă, în materie penală, a şefilor cultelor religioase şi a celorlalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (conform prevederilor art. 29 pct. 1 lit. e) din actualul Cod penal);
• Promovarea unei ordonanţe de urgenţă pentru modificarea Decretului-Lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), în sensul acordării unor termene de graţie de 10 ani pentru lăcaşul de cult şi 5 ani pentru casa parohială, de la momentul pierderii în instanţă până la cel al predării bunurilor;
• Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 155/12.11.2008, şi republicarea, la 03.06.2009, a Legii nr. 142/1999, prin care s-a aprobat procentul de 30% din totalul parohiilor Bisericii Ortodoxe Române cu venituri reduse, care vor beneficia de sprijin la salarizare în cuantum de 80% din salariul profesorilor de gimnaziu, pentru preoţii slujitori;
• Ordonanţa de Urgenţă nr. 197 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, în cadrul cărora sunt incluse prevederi privind asigurarea medicală gratuită de către stat a personalului monahal care nu realizează nici un fel de venituri;
• Metodologia pentru obţinerea gradelor profesionale de către personalul clerical din Patriarhia Română, aprobată de către Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în aprilie 2009;
• Un număr de 11 intervenţii ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu solicitarea de sprijin financiar din partea Statului Român destinat susţinerii unor proiecte edilitare şi social-culturale ale eparhiilor ortodoxe române din afara graniţelor ţării şi unităţilor acestora: achiziţionarea sau edificarea sediilor Episcopiilor Ortodoxe Române din Spania şi Portugalia, Europa de Nord, Australia şi Noua Zeelandă; achiziţionarea, construirea sau restaurarea de lăcaşuri de cult parohiale din Noua Zeelandă, Franţa (în anul 2009 s-a alocat suma necesară de la bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte) şi Ungaria; Sprijinirea finalizării lucrărilor la Centrul de studii biblice şi pelerinaje „Sf. Ioan Iacob” – Ierihon; Sprijinirea achiziţionării clădirilor şi terenului aferent pentru Centrul de studii ortodoxe „Dumitru Stăniloae” (Franţa) şi a Centrului pastoral-misionar şi de asistenţă socială (Ungaria);
• Creşterea sprijinului la salarizare a preoţilor din Mitropolia Basarabiei, precum şi sprijinirea Aşezămintelor Româneşti de la Muntele Athos, prin alocarea unui ajutor financiar lunar celor 13 chilii din Schitul Lacu, celor 4 chilii româneşti de la Colciu şi celor 4 chilii româneşti de la Capsala, în care vieţuiesc monahi români;
• Încheierea unor contracte de arendă pentru suprafeţele de teren arabil retrocedate şi încasarea arenzilor cuvenite; Identificarea actelor de proprietate pentru bunurile aparţinând Patriarhiei Române sau altor organisme bisericeşti şi întabularea acestora; continuarea demersurilor pentru retrocedarea pe cale administrativă a imobilelor preluate abuziv de către regimul comunist (fond forestier, terenuri arabile);
• Iniţierea demersurilor pentru retrocedarea şi comasarea în judeţele Ilfov şi Prahova a suprafeţelor forestiere deţinute de unităţile de cult din Arhiepiscopia Bucureştilor şi de Patriarhia Română, în vederea constituirii a două ocoale silvice bisericeşti.
www.ziarullumina.ro