Biblioteca ortodoxă

 
PDF Imprimare
Informaţii generale despre Martorii lui Iehova
Martorii lui Iehova au pornit din aceleaşi rădăcini cu adventiştii lui Miller, fondatorul sectei fiind Charles Taze Russell (1852-1916). În perioada adolescenţei acesta şi-a negat tradiţia prezbiteriană de care aparţinea şi s-a alăturat mai-liberalei "Biserici Congregationiste", sectă pe care de asemenea a părăsit-o. În această perioadă el a aflat despre învăţătura Scripturii cu privire la iad, un subiect care i-a stârnit o preocupare intensă. Cu trecerea timpului, după "studii aprofundate", el şi-a rezolvat teama de iad ajungând la concluzia că iadul nici nu există! La vârsta de 24 de ani l-a întâlnit pe Nelson Barbour, redactorul unei reviste şi conducătorul unui grup dizident din secta adventiştilor, care i-a stârnit lui Russell interesul pentru studierea profeţiilor vremurilor din urmă.
După preziceri false şi diferenţe de păreri, cei doi s-au despărţit, Russell începând să-si publice propria revista, "Turnul de Veghere", revistă care si azi încearcă să zguduie temeliile Bisericii, dându-l la o parte pe Mântuitorul Iisus Hristos din centrul învăţăturii creştine. De la Barbour a împrumutat Russell ideea că Iisus Hristos urma să revină invizibil pe pământ în 1874 si că anul 1914 avea să fie anul în care lumea avea să fie distrusă, după care s-ar inaugura "Împărăţia de 1000 de ani" a lui Hristos pe pământ. Negarea iadului si interpretarea profeţiilor biblice au devenit subiectele de predică ale noului predicator, care cu mândrie se autointitula "Pastorul". Un jurnalist, în urma întâlnirii cu Russell, a scris: "În locul unui căutător smerit al Adevărului, l-am întâlnit pe cel mai deştept propagandist al vremurilor noastre."
Cercul de adepţi s-a numit "Studenţii în Biblie" („cei care studiază Biblia", denumire fără nici o conotaţie academică). Russell a murit în 1916, lăsându-si adepţii deziluzionaţi de prezicerile sale neîmplinite cu privire la anul 1914. Frâele sectei au fost preluate de avocatul Joseph Franklin Rutherford, care a trebuit să reinterpreteze repede profeţiile neîmplinite, pentru a opri plecarea membrilor din sectă. Sub conducerea lui Rutherford, numele sectei a fost schimbat în "Martorii lui Iehova" (1931). Inovaţiile şi reinterpretările lui Rutherford i-au nemulţumit însă pe mulţi dintre membri, ceea ce a condus la o ruptură în 1918, apărând astfel o aripă "tradiţionalistă" a Martorilor lui Iehova, mult mai puţin vizibilă în ziua de astăzi.
Sub conducerea lui Nathan Knorr (1924-1977) secta a cunoscut cea mai mare creştere a numărului de adepţi, de la 115.000 la peste 2.000.000. De asemenea, Knorr este cel care a introdus interdicţia transfuziilor de sânge.
Numele "Iehova" reprezintă o varianta de citire a celor patru litere ebraice prin care este desemnat Dumnezeu în Vechiul Testament. Pentru evrei numele lui Dumnezeu era atât sacru, încât nici nu trebuia pronunţat. Cu timpul pronunţia (citirea) celor patru litere a fost uitată, iar evreii au folosit alte sintagme pentru a face referire la Dumnezeu (Adonai, Elohim, etc.). Trebuie menţionat ca "Iehova" este doar una dintre variantele de citire, o altă variantă propusă de lingvişti fiind Iahve. Martorii lui Iehova au preferat-o pe prima, deoarece este mai uşor de pronunţat în limbile moderne. Pretenţia Martorilor că ei i se adresează lui Dumnezeu pe nume este deci discutabila, întrucât nu este cert că aşa se pronunţa în vechime numele lui Dumnezeu!
Russell a fost dat în judecată la un moment dat din cauza teoriilor religioase pe care le răspândea. Întrebat în instanţă, sub prestare de jurământ, dacă cunoaşte greaca veche - limba Noului Testament - el a răspuns afirmativ, însă nu a putut traduce nimic când i s-a pus în fată un text.
Conducătorii Organizaţiei au înţeles destul de repede că inovaţiile lor religioase nu pot fi susţinute cu Sfânta Scriptură, astfel că au creat în 1961 o nouă traducere a Biblie, în limba engleză, denumită "Noua Traducere Mondială a Scripturilor Greceşti". În realitate, aceasta nu este o traducere, ci o versiune modificată a Scripturii, în aşa fel încât teoriile sectei să capete susţinere. Iată câteva dintre măsluirile introduse de ei în noua "traducere":

"Traducerea" Martorilor lui Iehova

* Ioan 1:1 "La început Cuvântul era, si Cuvântul era cu Dumnezeu, si Cuvântul era un dumnezeu."
* Schimbarea a fost făcută cu scopul de a sprijini, chipurile biblic, negarea de către Martori a dumnezeirii lui Iisus Hristos.

* Coloseni 1:16 "căci prin intermediul lui toate celelalte lucruri au fost create...Toate celelalte lucruri au fost create prin el si pentru el."
* Cuvântul "celelalte" a fost adăugat cu scopul de a sprijini învătătura falsă a Martorilor cum că Iisus este, la rândul Lui, un înger creat.
* Evrei 1:8 "Dar cu referire la Fiul: Dumnezeu este tronul tău pentru totdeauna si pe veci..."

* Ordinea cuvintelor a fost schimbata abuziv deoarece secta doreste să ascundă faptul că Iisus (Fiul) este numit Dumnezeu.

Cum ne arata Sfânta Scriptură

• Ioan 1:1 "La început era Cuvântul, si Cuvântul era la Dumnezeu, si Cuvântul Dumnezeu era."
• Aceasta este o declaratie limpede a faptului ca Iisus Hristos (Cuvântul) este Dumnezeu.
• Coloseni 1:16 "Pentru că în El au fost zidite toate... Toate prin El si pentru El s-au zidit."
• Acest verset afirmă că Iisus Hristos este Creatorul tuturor lucrurilor, si nu o fiinta creata.
• Evrei 1:8 "dar despre Fiul: "Scaunul Tău, Dumnezeule, este în veacul veacului..."
•A se observa că în acest verset Dumnezeu Tatăl îl numeste pe Fiul Iisus "Dumnezeule".

Erezii ale Martorilor lui Iehova

Martorii lui Iehova au o aversiune deosebită fată de Cruce si Sfânta Treime. Ei sunt varianta actuală a vechii erezii a lui Arius, învăţând că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. In schimb, Martorii susţin că Iisus Hristos este un înger creat. Mai exact, El ar fi una si aceeaşi persoană cu Arhanghelul Mihail! Versetele din Scriptură care arată dumnezeirea Domnului Iisus Hristos sunt Evrei 1:8, Ioan 1:1, 14, Ioan 20:26-28, Faptele Apostolilor 20:28, Romani 1:3, 8-9 si II Petru 1:1.
Martorii lui Iehova neagă învierea cu trupul a Domnului Iisus Hristos, ei susţinând că trupul Lui s-a dizolvat în gaze (!). Charles Taze Russell, fondatorul sectei, afirma că "Omul Iisus este mort, mort pentru totdeauna" ("Studii din Scripturi", vol. 5, 1899, pag. 454). Cu toate acestea, Sfânta Scriptură ne învată clar că trupul Mântuitorului a fost readus la viată (înviat). De pildă, la Luca 24:39, Iisus spune "Uitaţi-vă la mâinile si picioarele Mele, Eu sunt; pipăiti-Mă si vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeti că am Eu". A se vedea si Ioan 2:19-21, Ioan 20:26-28, I Corinteni 15:6, 14.
Martorii lui Iehova neagă că Duhul Sfant este Dumnezeu. In schimb ei învată că Duhul Sfânt este o forţă impersonală, asemenea curentului electric. În falsa lor traducere, în loc de „Duhul Sfânt" scrie „forţa activă a lui Dumnezeu". Sfânta Scriptură ne învaţă că Duhul Sfânt este Dumnezeu. În multe locuri citim că Duhul Sfânt are atribute personale, specifice unei persoane: El se întristează, vorbeşte sau este minţit (Faptele Apostolilor 5:3 si 4). A se vedea si Ioan 14:16-17; 16:13-15, Romani 8:26-27, II Corinteni 3:6, 17-18 sau Efeseni 4:30.
Martorii lui Iehova neagă si pedeapsa veşnică a celor păcătoşi. Astfel, ei nu cred în Iad, toate referirile din Scriptură fiind pentru ei alegorii. In schimb, ei învaţă că cei „nelegiuiţi" (cei care nu sunt Martori ai lui Iehova) vor fi anihilaţi si vor înceta să mai existe. Sfânta Scriptură învaţă însă despre pedeapsa veşnică a celor necredincioşi. A se vedea Matei 25:41, 46, Matei 18:8, II Tesaloniceni 1:8-9, Apocalipsa 14:10, 11; 20:10, 15. Martorii lui Iehova nu cred în nemurirea sufletului. Ei cred că omul, asemenea animalelor, încetează să existe după moarte. Cu toate acestea, Biblia învată că sufletul omului continuă să aibă o existentă conştientă după moarte: II Corinteni 5:8, Luca 16:19-31, Filipeni 1:23-24, Apocalipsa 6:9-11. Martorii lui Iehova susţin si învaţă că viata veşnică în prezenta lui Dumnezeu este rezervată doar unui grup select. Astfel, ei spun că doar un grup special de 144.000 de Martori ai lui Iehova pot trăi veşnic alături de Dumnezeu, în ceruri. Toţi ceilalţi Martori vor rămâne pe pământ.
Martorii lui Iehova neagă Sfânta Treime si susţin că Satana este cel care a inventat învăţătura despre Sfânta Treime. Ei resping toate versetele biblice care-l identifică atât pe Iisus Hristos ca Dumnezeu, cat si pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu. Cu toate acestea, Biblia învaţă limpede că atât Fiul, cât si Duhul Sfânt sunt alături de Dumnezeu Tatăl. La Matei 28:19, Iisus Hristos vorbeşte la singular despre numele Tatălui, Fiului si al Duhului Sfânt, si vedem că Dumnezeu este o Treime, adică o Fiinţă care există ca trei Persoane.

Profeţiile neîmplinite ale Martorilor lui Iehova

Având aceleaşi rădăcini cu adventiştii, Martorii lui Iehova s-au hazardat să calculeze sfârşitul lumii. Mai întâi a fost Russell care a fixat, pe rând, mai multe date "precise" privind sfârşitul lumii: 1874, 1914 si 1915. Urmare a neîmplinirii profeţiei legate de anul 1914, secta a început să propovăduiască că în acel an Mântuitorul si-a instaurat un Regat în ceruri. După moartea lui Russell în 1916, J. F. Rutherford, noul conducător, s-a aventurat să afirme că "milioanele care trăiesc acum nu vor muri niciodată", anunţând sfârşitul lumii pentru anul 1925. Până atunci însă, Rutherford prevedea învierea din morţi ca având loc în 1918. Pentru anul 1925 el a anunţat că cei trei patriarhi Avraam, Isaac si Iacov vor reveni pe pământ, evident ca Martori ai lui Iehova. În acest sens, secta a strâns bani si a construit o vilă luxoasă în apropiere de Los Angeles, pentru a-i caza pe cei trei.
Preşedintele Knorr a renunţat la închipuirea că cei trei patriarhi vor reveni pe pământ, afirmând în schimb că acesti "conducători" există deja, ei identificându-se cu conducerea organizaţiei lor (!). Knorr a refăcut calculele si în 1961 a început să anunţe anul 1975 ca dată sigură pentru întemeierea Împărăţiei lui Dumnezeu. Trecând si anul 1975 fără să se întâmple nimic, în cadrul sectei s-a declanşat o criză puternică si aproximativ un milion de membri au plecat. Criza se pare că nu a fost încă depăşită, întrucât secta nu îndrăzneşte să lanseze un alt termen pentru sfârşitul lumii, pentru a tine aprins zelul si entuziasmul adepţilor.
Potrivit Scripturii, profeţia neîmplinită este caracteristica de bază a unui profet mincinos (vezi Deuteronomul 18:21-22).
În ciuda numeroaselor ei profeţii false, organizaţia Martorilor lui Iehova pretinde ca ea este singura religie adevărată si că doar membrii ei sunt creştini adevăraţi. Organizaţia afirmă că nimeni nu poate afla adevăruri spirituale dacă nu face parte din ea. De asemenea, mai susţine ca mântuirea se obţine doar intrând în organizaţie si că toţi ceilalţi vor fi distruşi la Armaghedon. Organizaţia pretinde ca membrii ei să asculte si să accepte fără discuţie orice poruncă si interpretare înaintată de către organizaţie.
Spre exemplu, organizaţia interzice membrilor ei primirea sângelui prin transfuzii. Martorul preferă mai degrabă să moară, el sau copiii lui, decât să încalce aceasta poruncă a sectei, deşi Scripturile nu afirmă nicăieri că transfuziile de sânge ar fi un păcat. Pretinsul temei al sectei privind această poruncă absurdă sunt versetele din Vechiul si din Noul Testament referitoare la consumarea de sânge animal odată cu alimentele. Oricărui Martor al lui Iehova care nu respectă această interdicţie i se atrage atenţia că va fi nimicit în apropiatul Armaghedon, la vremea judecăţii finale.
O alta absurditate a sectei este interdicţia de a sărbători ziua de naştere. Explicaţia oferită este aceea că Irod cel Mare i-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul cu prilejul unei astfel de petreceri. In plus, motivează secta, în Scriptura nu se pomeneşte de nici o sărbătorire a vreunei zile de naştere.
In felul acesta liderii folosesc frica si intimidarea pentru a-i tine pe membrii în supunere fată de organizaţie. De asemenea, liderii Martorilor lui Iehova au făcut preziceri ale sfârşitului lumii pentru a inspira teamă urmaşilor lor.
Zelul lor misionar este determinat de credinţa că nu vor primi un loc în paradisul pământesc dacă nu fac prozeliţi. Revistele lor, "Turnul de Veghere" si "Treziţi-vă!", conţin prezentări pline de culoare ale promisiunilor lui Iehova pentru cei care se alătură organizaţiei lor. Vehiculând sume uriaşe provenite de la membri, secta pune un accent mare pe propaganda scrisă. Anual sunt tipărite milioane de cărţi, reviste, broşuri si pliante în peste 30 de limbi ale globului, publicaţii vândute sau oferite gratuit de "miniştrii" organizaţiei (misionari din uşă în uşă). Odată câştigaţi noii adepţi, aceştia devin o sursă garantată de venit permanent. Sub masca acestei organizaţii religioase se ascunde una dintre cele mai mari întreprinderi economice bazată pe o fantastică exploatare a credulităţii membrilor ei, transformaţi printr-o strategie bine pusă la punct în fiinţe fără voinţă proprie, care execută orice dispoziţii venite de sus, cu un fanatism rar întâlnit si periculos, nu numai din punct de vedere religios, ci si social.
În iulie 2003, secta a obţinut în România statutul de "cult religios recunoscut", anterior ea funcţionând ca asociaţie. Diferenţa de statut implică, printre altele, faptul că acum secta este scutită de la plata impozitelor si că copiii Martorilor vor putea beneficia oficial de educaţie religioasă în cadrul sectei, în locul orelor de religie de la scoală.Add this to your website
 


Alte articole:


Comentarii  

 
0 #8 leonard 17-07-2013 22:35
Parinte Iulian,
Martorii" nu mai recunosc trecutul lor:profetiile neimplinite, acordul pentru fumat, etc
Aveti cumva si ceva materiale oficiale ale lor, din arhiva lor, ca sa vada dragalasii in ce s-au bagat?
Multumesc
Doamne ajuta!

Răspuns: Cartea ”Abordarea cu Dragoste a Martorilor lui Iehova”, face trimitere la o serie și la o mulțime de documente de ale lor... Salvați-o și o să vă prindă foarte și foarte bine în discuțiile cu ei!
Citat
 
 
0 #7 Zah 02-01-2013 23:52
La sectanți nu se plătește zeciuială din venit. Nu există nici o astfel de obligație! Eu sunt „sectant” și nimeni nu mă obligă să plătesc nici 10% nici mai mult sau mai puțin.

În ce privește MARTORII
„iar a-2a E sa își iubească semeni asa cu-m se iubesc pe sine însuși.
Ei nu învață nicidecum despre violenta (Asa cum Biserica trimite oameni în Război sa Omoare în Numele Domnului)
Ei prefera sa petreacă ani în închisoare decât sa învețe sa ucidă o persoana prin stagiul militar.
Un consiliu de la cineva cu putina importanta....”
Numai că organizație Watch Tower Society ara acțiuni la firme care lucrează pentru Armata Americană. (vezi linkul)
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/922330/000106299302000371/form10k.txt
Citat
 
 
-1 #6 maria a 06-11-2012 12:19
semnele sfarsitului lumii sunt incercarea de a uni toate religiile sub mana vaticanului si o lege mondiala care sa oblige pe credinciosii care sfintesc sabatul Domnului sa lucreze sambata care este simbolul lui DUMNEZEU duminica fiind simbolul satanei
Citat
 
 
-2 #5 maria a 06-11-2012 12:13
invataturile Martorilor sunt eronate dar ei merg la predicat din credinta si nu vad ca adevarul din BIBLIE e unul singur de la inceputul pana la sfarsitul scripturii Dumnezeu a avut are si va avea aceiasi biserica purtatoare a celor 10 porunci si a marturiei lui isus apocalipsa12cu17 sambata e ziua a saptea zi binecuvantata si sfintita de Dumnezeu nu duminica pe care a instaurat o Constantin cel mare care pe vremea acea era pagan si se inchina la soare Dumunica pe el il interesa sa tina imperiul roman unit astfel a unit crestinismul cu paganismul sub stindardul religiei de stat a inlocuit zeitatile cu oamenii lui Dumnezeu aparand asfel sfintii catolici si ortodocsi si a schimbat legea daniel 7:25 sambata in duminica trebuie sa cinstim ziua lui Dumnezeu nu a omului ziua a saptea nu cea dintai zi asaptamanii
Citat
 
 
0 #4 Iohova 22-07-2012 02:24
Iohova was here
Citat
 
 
+3 #3 AlexLeonist 12-01-2012 15:15
Catre administratorul preot:
Nu credeți in modul cel mai logic si simplu ca ar fi mai bine sa faceti cunoștință personal cu niște frati Martori a lui Iehova si sa va convingeți personal printr-un studiu biblic ACURAT despre Adevarul biblic care voi cu mare fala il asumați, dar care putin va reprezinta?
Va spun sincer ca nu aveți de sa va temeți ,Martori au doua legi fundamentale foarte importante : 1a Este sa il iubească pe Dumnezeu cu toată mintea cu toată inima si cu toată forța lor vitala.(care nu este un suflet etern asa cu-m învață Clerul dar e acea suflare a vieți care Dumnezeu ia dato lui Adam prin nările sale o data ridicat din pulberea pământului, căci acea forța vitala se va întoarce la Dumnezeu)
iar a-2a E sa își iubească semeni asa cu-m se iubesc pe sine însuși.
Ei nu învață nicidecum despre violenta (Asa cum Biserica trimite oameni în Război sa Omoare în Numele Domnului)
Ei prefera sa petreacă ani în închisoare decât sa învețe sa ucidă o persoana prin stagiul militar.
Un consiliu de la cineva cu putina importanta.
Sa nu credeți ca în Matei 7.15 nu se vorbește chiar de Cler, doar sunt preoți și preafericiți și tot acest neam de titluri auto impuse care se prezintă lumi în haine prea stimate ,sau nu?
O zi buna :)

Administrator: Chiar credeți că nu am avut discuții cu Martorii? Sau, credeți cumva că am avut aceste discuții doar o singură dată? Vă înșelați amarnic. Întrebați-vă confrații de câte ori au fost la mine acasă și am purtat discuții și totodată, întrebații cum m-au dat afară din ogradă, afirmând că de nu ies, chiamă poliția. Sunt confrații Dvs. din s. Lucașeuca r. Orhei. Așa că, să nu-mi vorbiți de dragostea lor. Eu, cel puțin iam invitat în casă, ei, sau mau dat afară din ogradă, sau m-au ținut 2.5 ore la poartă. Așa că, lăsați-o mai moale cu dragostea!
Ah da, îmi pare rău că nu faceți diferență între preoția Vechiului Testament, despre care vorbește Mântuitorul și cea a Noului, care apare după Cincizecime, prin pogorârea Duhlui Sfânt!
Preot Iulian Rață
Citat
 
 
+7 #2 raisa 27-06-2011 23:05
Am incetat sa intru in bisericile crestine, sau transformat in adevarate pieti unde vinzi si cumperi!!! pacat ca oamenii sunt orbiti..

Administrator: Din păcate, parţial aveţi dreptate! Însă Mântuitorul nostru nu a încetat a intra in Templu, pentru că acolo se vindea şi se cumpăra! El, a luat măsuri împotriva acestor acţiuni! Poate că ar fi şi cazul Dvs., nu să criticaţi, ci să luaţi atitudine! La sigur, pasul dat va fi mai apreciat de Dumnezeu!Iar la sectanti se plateste zeciuiala din venitul fiecarui membru spuneti si de asta ca sa stie lumea.
Cu iertare şi în căutarea Mântuirii, Preot Iulian Raţă
Citat
 
 
-4 #1 george 02-11-2010 17:34
:lol: :-) 8) :-| :-* :sad: :o :roll: :roll: :P :P :P :P :P :P :P :P :sigh: :sigh: :sigh: :sigh: :sigh: :zzz :-| :-| :-| :-|
Citat
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova