Biblioteca ortodoxă

 
Untitled Document
14 Noiembrie 2012Stil vechi Miercuri Stil nou
1 Noiembrie 14 Noiembrie
Post aspru (pâine, apă, fructe uscate, seminţe)


LMaMiJVSD
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930   

Sfinţii Cosma şi Damian, Doctori fără de arginţi, şi mama lor Teodota (III)
Viata sfantului:

Pomenirea Sfintilor si facatorilor de minuni fara de arginti Cosma si Damian, fiii Teodotei celei din Asia. DamianSfin?ii F?c?tori de Minuni ?i Doctori f?r? Argin?i Cosma ?i Damian împreun? cu mama lor Teodota erau din Asia Mic? (dup? unii, din Mesopotamia). Tat?l lor care era necredincios a murit când ei erau înc? copii. Mama i-a crescut în evlavia cre?tin?. Prin exemplul vie?ii ei ?i prin citirea c?r?ilor sfinte, Sf. Teodota a p?strat puritatea vie?ii copiilor ei prin respectarea poruncilor lui Dumnezeu, ajutîndu-i s? devin? b?rba?i virtuo?i ?i drep?i. Educa?i ?i forma?i ca doctori, ei au primit în dar harul vindec?rii trupurilor ?i sufletelor bolnave prin puterea rug?ciunii. Ei vindecau chiar ?i animale. Din iubire curat? fa?? de Domnul ?i fa?? de semeni ei nu luau niciodat? plat? pentru serviciile lor, respectînd porunca Mântuitorului Nostru Iisus Hristos care a spus: "În dar a?i luat, în dar s? da?i" (Mt. 10:8). Faima Sf. Cosma ?i Damian s-a r?spândit în toat? regiunea ?i oamenii i-au numit doctori f?r? de argin?i. Odat?, sfin?ii au fost chema?i la c?p?tâiul unei femei foarte grav bolnave, pe nume Paladia, care nu a mai g?sit vindecare la nici un doctor. Cei doi sfin?i, numai prin credin?? ?i puterea rug?ciunii au reu?it s? o vindece pe Paladia, care s-a sculat perfect s?n?toas? ?i a dat slav? lui Dumnezeu. Dorind s?-i r?spl?teasc? pentru binele f?cut, Paladia s-a îndreptat spre Damian, ar?tîndu-i trei ou? ?i zicînd: "Ia acest dar în numele Sfintei Treimi D?t?toare de Via??, Tat?l, Fiul ?i Duhul Sfânt." Auzind numele Sf. Treimi doctorul f?r? de argin?i nu a îndr?znit s? refuze. Când a auzit Cosma întâmplarea, s-a întristat crezînd c? f?cînd aceasta fratele s?u a înc?lcat porunca. Pe patul de moarte, el a cerut ca fratele s?u s? nu fie înmormântat lâng? el. Sf. Damian s-a stins ?i el din via?? la scurt timp ?i to?i se întrebau unde va fi îngropat. Dar Dumnezeu a f?cut o minune printr-o c?mil?, pe care "doctorii" au vindecat-o ?i care gl?suind cu voce omeneasc? le-a spus s? nu se îndoiasc? ?i s?-l pun? pe Damian lâng? Cosma pentru c? Damian nu a acceptat ou?le de la femeie drept plat? ci din respect pentru numele lui Dumnezeu. Sfintele trupuri ale doctorilor f?r? argin?i au fost îngropate împreun? în Thereman (Mesopotamia). Dup? moartea lor s-au înf?ptuit multe minuni. În Thereman, aproape de biserica Sfin?ilor Cosma ?i Damian, tr?ia un om pe nume Malchus. Într-o zi el a plecat în c?l?torie, l?sîndu-?i femeia singur? pentru o perioad? destul de lung? de timp. Înainte s? plece el s-a rugat la biserica "doctorilor f?r? de argin?i" s? aib? grij? de nevasta lui. Dar vr?jma?ul omului a luat chipul prietenului lui Malchus uneltind uciderea femeii. El i s-a ar?tat femeii spunîndu-i c? l-a trimis b?rbatul ei s? o ia ?i s? o duc? acolo unde era el. Crezîndu-l, ea s-a dus cu el ?i când au ajuns într-un loc pustiu vrajma?ul a vrut s? o omoare. V?zînd pericolul care o p??tea, femeia s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu s? o ajute. Atunci au ap?rut doi b?rba?i înfrico??tori care l-au alungat pe diavol ?i acesta a c?zut de pe o stânc?. Cei doi au condus-o pe femeie acas? unde ajungînd ei, ea s-a închinat ?i i-a întrebat cum le este numele ca s? le poat? mul?umi toat? via?a. Ei au r?spuns c? sunt slujitorii lui Dumnezeu, Cosma ?i Damian, dup? care s-au f?cut nev?zu?i. Tremurînd de uimire ?i bucurie, ea a povestit la toat? lumea minunea ?i a mers la icoana binef?c?torilor ei rugîndu-se ?i mul?umind lui Dumnezeu. De atunci, cei doi sfin?i sunt considera?i protectori ai sfin?eniei c?sniciilor cre?tine, precum ?i d?t?torii de armonie în via?a so?ilor. S?rb?torirea lor se face pân? ?i în Rusia din vremuri str?vechi. Sfin?ii Doctori f?r? Argin?i Cosma ?i Damian din Asia Mic? nu trebuie confunda?i cu Sfin?ii Cosma ?i Damian din Roma (pr?znui?i la 1 iulie) sau cu Sfin?ii f?r? de Argin?i din Arabia (pr?znui?i la 17 octombrie).

Sfintele Muceniţe Chiriena şi Iuliana (305-311)
Viata sfantului:

Acestea au patimit pe vremea împaratului Maximian. Si era Chiriena de la Tars, din eparhia Ciliciei, iar Iuliana era din cetatea rosonilor. Deci fiind prinse si constrânse de guvernatorul Marchian, nu s-au lepadat de Hristos. Pentru aceea Chirienei i-au ras capul si ostasii fara de omenie o purtau despuiata prin cetatea Tarsului, înconjurând-o de patru ori. Si aducând-o la cetatea rosonilor, au aruncat-o în foc cu Sfânta Iuliana. Si asa si-au savârsit mucenicia lor.

Sfinţii Mucenici Alexandru şi Teodor (1918)
Viata sfantului:


Sfinţii Mucenici Alexandru, Dimitrie, Elisabeta (1937)
Sfintii sfintitii Mucenici Ioan episcopul si Iacov preotul.
Viata sfantului:

Acestia au fost pe vremea lui Savorie împaratul persilor, învatând cuvântul credintei si îndemnând pe multi la dreapta credinta. Au fost prinsi de slugile împaratului si, chinuindu-i cu multe feluri de chinuri, si-au luat sfârsitul prin sabie, dându-si sufletele lui Dumnezeu

Rugaciunea zilei:

Rug?ciunea de miercuri

Doamne Atotputernice ?i Atotândurate! Îmi aduc aminte c? Te-ai n?scut Om din Sfânta Fecioar? în pe?ter? ?i ai fost vândut cu treizeci de argin?i de ucenicul cel viclean, ca s? ne r?scumperi pe noi, p?c?to?ii, de sub puterea diavolului. Pentru aceasta, Te rog, îndur?-Te de mine, p?c?tosul!
Prime?te, Doamne, aceast? mic? a mea rug?ciune, ?i umilit? a mea voin??, c? m? întristez pentru c? Te-am întristat, ?i m? am?r?sc pentru c? Te-am sup?rat f?r? de num?r. La Tine, Prea Bunule Mântuitor, am toat? speran?a, ?i cred c? Tu, care din iubire de oameni ai primit s? fii vândut pentru noi, Te vei îndura ?i de mine acum, ca s? m? mântuie?ti de chinurile cele de veci, ?i s? m? învrednice?ti Împ?r??iei Tale.
Nu Te dep?rta de la mine Doamne, ?i ajut?-mi, ca în toate s? fac voia Ta, ?i s? nu Te mai r?stignesc în toate zilele cu faptele mele cele p?c?toase, nici s? Te batjocoresc cu cugetele mele cele rele, precum f?ceau iudeii cei necredincio?i în timpul Sfintelor Tale Patimi, ci ca femeia cea p?c?toas? s?-?i sp?l picioarele, cu lacrimile ochilor mei, pentru ca s? m? învrednicesc a auzi ?i eu din Gura Ta cea dulce: Iertate s?-?i fie p?catele... Amin.

File din Pateric:

Un om ducea o viat? foarte curat?: cât era ziua de mare nu f?cea altceva decât s? picteze icoane. Avea acest mare dar de la Dumnezeu si încerca s? îl pun? în valoare cât mai bine. Un singur neajuns avea iconarul: de când murise duhovnicul s?u, nu mai vroia s? se spovedeasc?. Se gândea c?, dac? nu face p?cate mari, nu are rost s? îsi caute un alt duhovnic, c? oricum nu va mai g?si un altul la fel de sporit.
Tot pictând icoane frumoase, iconarul devenise din ce în ce mai mândru. I se n?z?rise c? a ajuns la mari m?suri de sfintenie si, pentru c? mândria are nevoie de aplauze, L-a rugat pe Dumnezeu s? îi descopere unui cunoscut duhovnic, p?rintelui Ioan, la ce m?sur? înalt? ajunsese. Dar, pentru a încerca s? ascund? sub masca smereniei mândria sa, s-a mai rugat:
- Doamne, dac? p?rintele îmi va da vreun canon, orice canon îmi va da p?rintele, îl voi face.
Ajungând la p?rintele Ioan, omul i-a spus:
- P?rinte, am venit s? v? cer cuvânt de folos si, dac? credeti c? este nevoie, s? îmi dati chiar un canon.
- Nu ai canon de la duhovnicul t?u?
- De cinci ani a murit, si de atunci nu am mai f?cut nici un canon.
- Nu pot s? îti dau canon f?r? s? te spovedesc.
- P?rinte, nu vreau s? m? spovedesc, dar, dac? sfintia voastr? tineti neap?rat s? m? spovediti?
- Da, trebuie s? te spovedesti.
Dup? spovedanie, dându-si seama c? omul era biruit de diavolul mândriei, p?rintele i-a spus:
- O singur? sans? de mântuire ai: las?-te de pictatul icoanelor. Vino aici si vinde lumân?ri la pangar.
Iconarul a simtit c? p?rintele i-a dat cu ceva în cap:
- Cum, p?rinte, si cine mai picteaz? icoane? O puneti pe femeia de la pangar s? picteze în locul meu? Nu stiti cine sunt eu? Nu v? dati seama ce nedreptate faceti dac?-i l?sati pe ceilalti f?r? icoanele mele?
- Ascult?, frate, cu sau f?r? icoanele tale, lumea merge înainte. Nu se d?râm? lumea dac? tu renunti la pictat. Dar, dac? nu renunti la mândrie, te asteapt? iadul. Iadul, întelegi, iadul pe care stii s? îl pictezi atât de bine în icoana Înfricos?toarei Judec?ti. Iadul, frate, iadul.
Iconarul tr?ia niste clipe groaznice. Vru s? p?r?seasc? biserica, dar îsi aminti c? Îi promisese lui Dumnezeu c? va face orice îi va spune p?rintele Ioan.
- L?sati-m? putin s? m? gândesc.
- Nu putin, te las cât de mult vrei tu. Du-te acas? si mai gândeste-te. Dar dac? nu esti gata s? te apuci s? vinzi lumân?ri, s? nu mai vii pe aici.
Trei zile a stat acas? iconarul si s-a fr?mântat. În acest timp încerca s? termine o icoan? cu Bunavestire, în care Maica Domnului st?tea în fata Sfântului Arhanghel Gavriil.
Îl ap?sa cuvântul pe care l-a rostit Fecioara Maria atunci când îngerul i-a spus c? Îl va naste pe Hristos: "Fie mie dup? cuvântul t?u!".
Asa ar fi vrut s? îi poat? spune si el p?rintelui Ioan, dar îi era foarte greu s? fac? aceast? jertf?. V?zând îns? c? nu reusea în nici un chip s? termine icoana, s-a gândit c? pentru neascultarea sa harul lui Dumnezeu îl p?r?sise.
Asa c? a patra zi era din nou la biserica p?rintelui Ioan. P?rintele i-a zis:
- Dac? te întreab? oamenii de ce nu mai pictezi, s? le spui c? ti-a luat Dumnezeu darul. Du-te la lumân?ri si ai mare grij? la bani. Dac? iesi în minus, ne sup?r?m, spuse p?rintele, tratându-l cu indiferent?.
Iconarul nu stia c?, de când se spovedise la p?rintele Ioan, acesta nu mai mâncase decât pâine cu ap? si câteva fructe. Postise pentru ca Dumnezeu s? îi dea iconarului gândul cel bun.
Primele s?pt?mâni la pangar au fost crâncene pentru iconar. Veneau s? îl vad? fostii s?i colegi de breasl?, care acum îl luau peste picior.
- Zici c? ti-a luat Dumnezeu darul? Nou? de ce nu ni-l ia? Si b?utur?, si femei, si ti l-a luat tocmai tie, care erai atât de cuminte?
Altii îl priveau lung, fericiti c? au sc?pat de un rival atât de talentat.
Dup? ce s-a obisnuit în noua postur?, iconarul a primit canon de la p?rintele s? spun? rug?ciunea lui Iisus. S-a ostenit cât s-a ostenit, dup? care rug?ciunea a început s? îi miste inima spre poc?int?. A simtit c? inima îi era din ce în ce mai usoar?, a simtit cum durerea care mai înainte îi ap?sa capul disp?rea încetul cu încetul. Sf?tuit de p?rintele Ioan, se spovedea si se împ?rt?sea des.
O singur? dat? s-a mai întristat: când din dou? icoane pictate de un fost ucenic de-al s?u a început s? izvorasc? mir. Desi ucenicul picta mult mai slab decât el, totusi lui Dumnezeu îi pl?ceau mai mult icoanele acestuia.
Dup? o vreme, p?rintele l-a rugat s? îi vând? toate pensulele si culorile sale. Iconarul i le-a dat de poman?, gândindu-se c? nu îi vor mai fi de folos.
Se apropia un an de când renuntase la pictur?. Era a treia s?pt?mân? din postul Sfintelor Pasti. La spovedanie, p?rintele i-a spus:
- Îti voi da un canon foarte greu: ai dou? zile s? pictezi o icoan? mare cu Învierea. Peste dou? zile vei pleca într-un pelerinaj la Sfântul Munte Athos si o vei d?rui m?n?stirii care îti va pl?cea mai mult.
- Dou? zile, p?rinte? E prea putin timp, cred c? nu mai am timp s? lucrez.
- Ba ai, te va înt?ri Dumnezeu. Si, când te întorci de acolo, dup? ce vei vedea icoane de o frumusete rar?, s? pictezi din nou. Gata, s-a terminat cu lumân?rile, de acum ai canon s? pictezi din nou. S? te rogi si s? pictezi. Când pictezi cu smerenie, ca un vrednic vânz?tor de lumân?ri, lumea are mare nevoie de icoanele tale. Aici sunt banii de drum, i-a spus p?rintele, binecuvântându-l. Si aici sunt pensulele tale, i-a mai spus, dându-i înapoi punga pe care i-o ceruse cu aproape un an în urm?.
Iconarului i s-au umplut ochii de lacrimi. Nu credea c? va mai picta vreodat?. I-a multumit din inim? lui Dumnezeu, dup? care a plecat în fug? spre cas?. Se gr?bea s? se apuce de pictat. Timpul era scurt, dar avea n?dejde c?, pentru rug?ciunile duhovnicului s?u, va termina la timp pictarea icoanei.

Pilda zilei:

Sfatul avvei Aminna

  A întrebat odat? ucenicul pe avva Aminna:
- Avva, d?-mi sfat pentru mântuire.
Atunci avva Aminna i-a r?spuns:

- Precum melcul, dup? ce a trecut pe o frunz?, las? o urm? str?lucitoare în urma lui, a?a ?i cre?tinul - faptele bune ?i de sfin?enie a vie?ii lui s? r?mân? dup? el.

Biblia intr-un an :

Fapte 17,18

Capitolul 17
1.     ?i dup? ce au trecut prin Amfipoli ?i prin Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagog? a iudeilor.
2.     ?i dup? obiceiul s?u, Pavel a intrat la ei ?i în trei sâmbete le-a gr?it din Scripturi,
3.     Deschizându-le ?i ar?tându-le c? Hristos trebuia s? p?timeasc? ?i s? învieze din mor?i, ?i c? Acesta, pe Care vi-L vestesc eu, este Hristosul, Iisus.
4.     ?i unii dintre ei au crezut ?i au trecut de partea lui Pavel ?i a lui Sila, ?i mare mul?ime de elini închin?tori la Dumnezeu ?i dintre femeile de frunte nu pu?ine.
5.     Iar iudeii, umplându-se de invidie ?i luând cu ei pe câ?iva oameni de rând, r?i, adunând gloat? înt?râtau cetatea ?i, ducându-se la casa lui Iason, c?utau s?-i scoat? afar?, înaintea poporului.
6.     Dar, neg?sindu-i, târau pe Iason ?i pe câ?iva fra?i la mai-marii cet??ii, strigând c? cei ce au tulburat toat? lumea au venit ?i aici;
7.     Pe ace?tia i-a g?zduit Iason; ?i to?i ace?tia lucreaz? împotriva poruncilor Cezarului, zicând c? este un alt împ?rat: Iisus.
8.     ?i au tulburat mul?imea ?i pe mai-marii cet??ii, care auzeau acestea.
9.     ?i luând chez??ie de la Iason ?i de la ceilal?i, le-au dat drumul.
10.     Iar fra?ii au trimis îndat?, noaptea, la Bereea, pe Pavel ?i pe Sila care, ajungând acolo, au intrat în sinagoga iudeilor.
11.     ?i ace?tia erau mai buni la suflet decât cei din Tesalonic; ei au primit cuvântul cu toat? osârdia, în toate zilele, cercetând Scripturile, dac? ele sunt a?a.
12.     Au crezut mul?i dintre ei ?i dintre femeile de cinste ale elinilor, ?i dintre b?rba?i nu pu?ini.
13.     ?i când au aflat iudeii din Tesalonic c? ?i în Bereea s-a vestit de c?tre Pavel cuvântul lui Dumnezeu, au venit ?i acolo, înt?râtând ?i tulburând mul?imile.
14.     ?i atunci îndat? fra?ii au trimis pe Pavel, ca s? mearg? spre mare; iar Sila ?i cu Timotei au r?mas acolo în Bereea.
15.     Iar cei ce înso?eau pe Pavel l-au dus pân? la Atena; ?i luând ei porunci c?tre Sila ?i Timotei, ca s? vin? la el cât mai curând, au plecat.
16.     Iar în Atena, pe când Pavel îi a?tepta, duhul lui se îndârjea în el, v?zând c? cetatea este plin? de idoli.
17.     Deci discuta în sinagog? cu iudeii ?i cu cei credincio?i, ?i în pia??, în fiecare zi, cu cei ce erau de fa??.
18.     Iar unii dintre filozofii epicurei ?i stoici discutau cu el, ?i unii ziceau: Ce voie?te, oare, s? ne spun? acest sem?n?tor de cuvinte? Iar al?ii ziceau: Se pare c? este vestitor de dumnezei str?ini, fiindc? bineveste?te pe Iisus ?i Învierea.
19.     ?i luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, zicând: Putem s? cunoa?tem ?i noi ce este aceast? înv???tur? nou?, gr?it? de tine?
20.     C?ci tu aduci la auzul nostru lucruri str?ine. Voim deci s? ?tim ce vor s? fie acestea.
21.     To?i atenienii ?i str?inii, care locuiau acolo, nu-?i petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou.
22.     ?i Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: B?rba?i atenieni, în toate v? v?d c? sunte?i foarte evlavio?i.
23.     C?ci str?b?tând cetatea voastr? ?i privind locurile voastre de închinare, am aflat ?i un altar pe care era scris: "Dumnezeului necunoscut". Deci pe Cel pe Care voi, necunoscându-L, Îl cinsti?i, pe Acesta Îl vestesc eu vou?.
24.     Dumnezeu, Care a f?cut lumea ?i toate cele ce sunt în ea, Acesta fiind Domnul cerului ?i al p?mântului, nu locuie?te în temple f?cute de mâini,
25.     Nici nu este slujit de mâini omene?ti, ca ?i cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor via?? ?i suflare ?i toate.
26.     ?i a f?cut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca s? locuiasc? peste toat? fa?a p?mântului, a?ezând vremile cele de mai înainte rânduite ?i hotarele locuirii lor,
27.     Ca ei s? caute pe Dumnezeu, doar L-ar pip?i ?i L-ar g?si, de?i nu e departe de fiecare dintre noi.
28.     C?ci în El tr?im ?i ne mi?c?m ?i suntem, precum au zis ?i unii dintre poe?ii vo?tri: c?ci ai Lui neam ?i suntem.
29.     Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie s? socotim c? dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de me?te?ugul ?i de iscusin?a omului.
30.     Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile ne?tiin?ei, veste?te acum oamenilor ca to?i de pretutindeni s? se poc?iasc?,
31.     Pentru c? a hot?rât o zi în care va s? judece lumea întru dreptate, prin B?rbatul pe care L-a rânduit, d?ruind tuturor încredin?are, prin Învierea Lui din mor?i.
32.     ?i auzind despre învierea mor?ilor, unii l-au luat în râs, iar al?ii i-au zis: Te vom asculta despre aceasta ?i alt?dat?.
33.     Astfel Pavel a ie?it din mijlocul lor.
34.     Iar unii b?rba?i, alipindu-se de el, au crezut, între care ?i Dionisie Areopagitul ?i o femeie cu numele Damaris, ?i al?ii împreun? cu ei.  

Capitolul 18
1.     Dup? acestea Pavel, plecând din Atena, a venit la Corint.
2.     ?i g?sind pe un iudeu, cu numele Acvila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, ?i pe Priscila, femeia lui, pentru c? poruncise Claudiu ca to?i iudeii s? plece din Roma, a venit la ei.
3.     ?i pentru c? erau de aceea?i meserie, a r?mas la ei ?i lucrau, c?ci erau f?c?tori de corturi.
4.     ?i vorbea în sinagog? în fiecare sâmb?t? ?i aducea la credin?? iudei ?i elini.
5.     Iar când Sila ?i Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, m?rturisind iudeilor c? Iisus este Hristosul.
6.     ?i stând ei împotriv? ?i hulind, el, scuturându-?i hainele, a zis c?tre ei: Sângele vostru asupra capului vostru! Eu sunt curat. De acum înainte m? voi duce la neamuri.
7.     ?i mutându-se de acolo, a venit în casa unuia, cu numele Titus Iustus, cinstitor al lui Dumnezeu, a c?rui cas? era al?turi de sinagog?.
8.     Dar Crispus, mai-marele sinagogii, a crezut în Domnul, împreun? cu toat? casa sa; ?i mul?i dintre corinteni, auzind, credeau ?i se botezau.
9.     ?i Domnul a zis lui Pavel, noaptea în vedenie: Nu te teme, ci vorbe?te ?i nu t?cea,
10.     Pentru c? Eu sunt cu tine ?i nimeni nu va pune mâna pe tine, ca s?-?i fac? r?u. C?ci am mult popor în cetatea aceasta.
11.     ?i a stat în Corint un an ?i ?ase luni, înv??ând între ei cuvântul lui Dumnezeu.
12.     Dar pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat to?i într-un cuget împotriva lui Pavel ?i l-au adus la tribunal,
13.     Zicând c? acesta caut? s? conving? pe oameni s? se închine lui Dumnezeu, împotriva legii.
14.     ?i când Pavel era gata s? deschid? gura, Galion a zis c?tre iudei: Dac? ar fi vreo nedreptate sau vreo fapt? viclean?, o, iudeilor, v-a? asculta precum se cuvine;
15.     Dar dac? sunt la voi nedumeriri despre înv???tur? ?i despre nume ?i despre legea voastr?, vede?i-v? voi în?iv? de ele. Judec?tor pentru acestea eu nu voiesc s? fiu.
16.     ?i i-a izgonit de la tribunal.
17.     ?i punând mâna to?i pe Sostene, mai-marele sinagogii, îl b?teau înaintea tribunalului. Dar Galion nu lua în seam? nimic din acestea;
18.     Iar Pavel, dup? ce a stat înc? multe zile în Corint, ?i-a luat r?mas bun de la fra?i ?i a plecat cu corabia în Siria, împreun? cu Priscila ?i cu Acvila, care ?i-a tuns capul la Chenhrea, c?ci f?cuse o f?g?duin??.
19.     ?i au sosit la Efes ?i pe aceia i-a l?sat acolo, iar el, intrând în sinagog?, discuta cu iudeii.
20.     ?i rugându-l s? r?mân? la ei mai mult? vreme, n-a voit,
21.     Ci, desp?r?indu-se de ei, a zis: Trebuie, negre?it, ca s?rb?toarea care vine s-o fac la Ierusalim, dar, cu voia Domnului, m? voi întoarce iar??i la voi. ?i a plecat de la Efes, cu corabia.
22.     ?i coborându-se la Cezareea, s-a suit (la Ierusalim) ?i, îmbr??i?ând Biserica, s-a coborât la Antiohia.
23.     ?i stând acolo câtva timp, a plecat, str?b?tând pe rând ?inutul Galatiei ?i Frigia, înt?rind pe to?i ucenicii.
24.     Iar un iudeu, cu numele Apollo, alexandrin de neam, b?rbat iscusit la cuvânt, puternic fiind în Scripturi, a sosit la Efes.
25.     Acesta era înv??at în calea Domnului ?i, arzând cu duhul, gr?ia ?i înv??a drept cele despre Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan.
26.     ?i el a început s? vorbeasc?, f?r? sfial?, în sinagog?. Auzindu-l, Priscila ?i Acvila l-au luat cu ei ?i i-au ar?tat mai cu de-am?nuntul calea lui Dumnezeu.
27.     ?i voind el s? treac? în Ahaia, l-au îndemnat fra?ii ?i au scris ucenicilor s?-l primeasc?. ?i sosind (în Corint), a ajutat mult cu harul celor ce crezuser?;
28.     C?ci cu t?rie ?i în fa?a tuturor, el înfrunta pe iudei, dovedind din Scripturi c? Iisus este Hristos

 

 
Calendar


 

Ultimile articole
 Descarcă în formatul preferat.
    

 
 

 
Православие.Ru  Filme Ortodoxe
Logos.md  Frumoasa.md
Teologie.net  Teologie.md
Biblioteca ortodoxa digitala VIOSTIL  Personalitati basarabene
Biserica Ortodoxa din Moldova