Astăzi înainte însemnarea bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Templul lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, Împlinirea rânduielii Ziditorului. Între cele patru sărbători împărăteşti mari închinate Maicii Domnului se numără şi cea de azi, prăznuirea ei fiind marcată în secolul al VIII-lea, în sărbătoarea aceasta ne aducem aminte de aducerea copilei de trei ani, cu mare alai la templu. Pentru Maica Domnului această zi era una foarte însemnată, de seamă din viaţa ei.Pentru a înţelege însemnătatea sărbătorii este de trebuinţă să facem cîteva lămuriri de ordin istoric. Părinţii Maicii Domnului Sfinţii Ioachim şi Ana lipsiţi de copii, dar cu credinţă în Dumnezeu, L-au rugat pe Dumnezeu să le dăruiască cinstea de a fi părinţi, făgăduind că dacă vor avea un copil, îl vor duce la templu şi îl vor inchina Lui. Un înger le vesteşte că vor avea o fată pe care o vor numi Maria. Sfinţii Ioachim şi Ana nu au uitat de promisiunea făcută lui Dumnezeu şi la trei ani de la naşterea Maicii Domnului au dus-o pe fiica lor la templu.Aici a fost întîmpinată de marele preot Zaharia, tatăl Sfîntului Ioan Botezătorul, care a dus-o în cea mai sfîntă încăpere din acest loc, în Sfînta Sfintelor, unde a stat pînă la vîrsta de 15 ani. A fost dusă în acel loc sfînt, pentru că ea însăşi avea să devină „Sfînta Sfintelor” lui Dumnezeu, sălaş a lui Dumnezeu-Cuvantul. Din ea, Cel Necuprins, Cel Veşnic, avea să ia trup, să Se facă cuprins în pîntecele ei.Timp de 12 ani fecioara Maria a trăit în acea ambianţă de meditaţie şi rugăciune. Iar la vîrsta de 15 ani potrivit tradiţiei fecioarele părăseau templul întorcîndu-se în familie în vederea căsătorie. Feceoara Maria a făcut cunoscut arhiereului şi preoţilor templului că a fost făgăduită de către părinţii ei şi ea însăşi doreşte acest lucru de a rămîne la templu pentru a duce o viaţă sfîntă în feciorie. Preoţii de la temple au hotărît de a o încredinţa unei rudenii şi anume bătrînul Iosif din Nazaret, cunoscut ca om drept şi temător de Dumnezeu, care pentru toţi trebuea să fie logodnicul ei, dar în realitate un ocrotitor şi un foarte bun sfătuitor.De aici viaţa Sfintei fecioare este cunoscută din paginile Sfintei evanghelii.Dragii mei în chipul sărbătorii de azi vreau să pun în pildă pe cei doi bătrîni părinţi ai Sfintei Fecioare Maria, Ioachim şi Ana, model viu pentru toţi cei căsătoriţi. Datoria fiecărei familii creştine este de a dori şi a avea copii, de a îndeplini porunca dată protopărinţilor noştri; „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi stăpîniţi pămîntul”.intrarea1Iar Sfînta Fecioară Maria a fost şi rămîne în veci un model viu, vrednic de urmat pentru fiecare tînără. Sfîntul Apostol Pavel are un îndemn pentru tinerele de azi şi din totdeauna; „Copiilor, ascultaţi de părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bineplăcut lui Dumnezeu”(Col.3,20) Noi asistăm neputincioşi observînd sufletul răvăşit de atitea păcate grave, a tinerelor din societatea modernă de astăzi. Principiile morale creştine,sunt urmate de tot felul de ispite care încearcă să le abată de la adevărurile credinţei. De aici vreau să dau un sfat mamelor creştine, să aibă o datorie sfîntă ca şi Ana mama Sfintei fecioare Maria, să dea o creştere aleasă fiicelor lor.Ascultarea Fecioarei Maria de preoţii templului să fie pildă fetelor de azi, să asculte de părinţii lor care le-au dat viaţă şi le cresc, le aducă. Dacă mai sunt tinere care doresc ai urma Maicii Domnului, să fie închinate templului o pot face închinîndu-şi viaţa Domnului prin călugărie. Cele care rămîn în familie, părinţii sunt datori să le dea o educaţie aleasă, cu o viaţă curată de feciorie, iar la vremea cuvenită să întemeeze familie al cărei ţel principal să fie naşterea de copii, educaţia lor creştină, şi meţinerea valorilor moral-spirituale.Sfîntul Ioan Gură de Aur spune; „Dacă am avea o generaţie de mame creştine am putea schimba cursul istoriei” .Viitorul ţării noastre depinde de tineretul de azi, în primul rînd de tinerele care trebue să prelungească istoria şi neamul prin naşterea de copii. Cu toţii avem o permanentă Maică ocrotitoare în cer, şi datori suntem a ne pleca genunchii în faţa, pentru ai cere ajutor şi ocrotire.Maica Domnului ne învaţă cum să ne rugăm, cu cîtă evlavie trebue să mergem la biserică în yilele de duminică şi sărbători, cum să trăim pe pămînt ca să dobîndim mîntuirea. Să rostim cu credinţă această scurtă dar folositoare rugăciune; „ Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, mîntueşte-ne pe noi păcătoşii „ Amin.

Prot. Victor Mihalachi