Ajutaţi membrii sectei „Martorii lui Iehova”, dându-le întrebări!

1
2846
Ajutaţi membrii sectei „Martorii lui Iehova”, dându-le întrebări!
Dând întrebări elementare, fiecare dintre noi, creştinii ortodocşi putem ajuta pe cei ce se numesc „Martori ai lui Iehova”.
1. Cerem scuze, sunteţi Martor al lui Iehova? Se spune că Martorii lui Iehova, cheamă numele lui Iehova pentru mântuire, iar în Noul Testament, cineva a făcut acest lucru? A chemat cineva numele lui Iehova pentru mântuire? (Vă vor arăta : „Căci oricine va chema numele Domnului se va mântui” (Romani 10;13), atunci le reproşaţi faptul că acest verset vine ca trimitere din Vechiul Testament). Arătaţi-mi vă rog un verset din Noul Testament, care să arate foarte clar că cineva cheamă numele lui Iehova. (Vă vor întreba neapărat, de ce anume din Noul Testament?). La care îi puteţi întreba: Dar de ce Dvs., dacă credeţi atât de mult în Vechiul Testament, nu îndepliniţi ziua sâmbetei? Sau, altfel formulat, de ce la Dvs., este totul ca în Vechiul Testament? Pentru că Noul Testament spune:

„Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi (Faptele Apostolilor 4;12)”. Aici versetul se referă clar la Iisus Hristos.

2. Cine, în întreg Noul Testament, măcar vre-o dată ia spus cuiva, că pe Dumnezeu Tatăl îl cheamă Iehova? (Nu există nici un verset în acest sens. Ceea ce vor încerca să vă spună sunt cele mai obişnuite spceculaţii pe baza Sfintei Scripturi).

3. Spuneţi-mi vă rog, Avraam, a ştiut că pe Dumnezeu îl cheamă Iehova? (Nu nu a ştiut de acest nume a lui Dumnezeu. Ştim foarte clar că Dumnezeu oamenilor se descoperă sub mai multe nume.) Dar lui Avraam nu s-a descoperit sub nici un nume:
„Şi M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, ca Dumnezeu Atotputernic, iar cu numele Meu de Domnul nu M-am făcut cunoscut lor. (Ieşire 6, 3)”.

4. Unde este scris în Noul Testament că omul nu are suflet? Noul Testament vorbeşte despre existenţa sufletului în următoarele locuri din Noul Testament:
Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufltetul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curând de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena. (Matei 10;28)
• Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi îl ştiu pe un astfel de om – fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască (II Corinteni 12;1-4);
• Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, într-u venirea Domnului nostru Iisus Hristos (I Tesaloniceni 5;23).
• Socotesc, dar, că este drept, câtă vreme sunt în acest cort, să vă ţin treji, prin aducerea aminte, fiindcă ştiu că degrabă voi lepăda cortul acesta, precum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Dar mă voi silica, şi după plecarea mea, să vă amintiţi necontenit de acestea (I Petru 1;13-15);
• De aceea ei se miră că voi nu mai alergaţi cu ei în aceeaşi revărsare a desfrâului şi vă hulesc. Ei îşi vor da seama înaintea Celui ce este gata să judece viii şi morţii. Că spre aceasta s-a binevestit morţilor, ca să fie judecaţi ca oameni, după trup, dar să vieze, după Dumnezeu cu duhul (I Petru 4;4-6);
• Şi am văzut tronuri şi celor ce şedeau pe ele li s-a dat să facă judecată. Şi am văzut sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui Iisus şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, şi nu au primit semnul ei pe fruntea şi pe mâna lor. Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos mii de ani. (Apocalipsa 20;4);

5. Cum spuneţi că raiul va fi pe pământ? Noul Testamnet spune altfel:
• „Dacă trebuie să mă laud, nu-mi este de folos, dar voi veni totuşi la vedenii şi la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi îl ştiu pe un astfel de om – fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască (II Corinteni 12;1-4);

6. Unde scrie în Noul Testament că în iad nu vor fi chinuri? Noul Testament spune altfel:
• Călcând cineva legea lui Moise, e ucis fără de milă, pe cuvântul a doi sau trei martori; gândiţi-vă: cu cât mai aspră fi-va pedeapsa cuvenită celui ce a călcat în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, şi a nesocotit sângele testamentului cu care s-a sfinţit şi a batjocorit duhul harului. Căci cunoaştem pe Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea;Eu voi răsplăti”. Şi iarăşi: „Domnul va judeca pe poporul Său”. Înfricoşător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu (Evrei 10;28-31):

7. Unde scrie în Noul Testament că Iisus Hristos este Arhanghelul Mihail? (Ei au o învăţătură ofensatoare precum că Iisus Hristos este Arhanghelul Mihail.) Puteţi arăta într-un singur verset că Iisus Hristos este Arhanghelul Mihail? Dar Arhanghelul Mihail a poruncit vre-odată diavolului? (Nu. El zice: „Să te certe pe tine Domnul” Iuda 1;9, pe când Mântuitorul porunceşte şi izgoneşte pe diavolul. Deci reese că Arhanghelul Mihail are o putere redusă, în comparaţie cu cea a Mântuitorului nostru Iisus Hristos).

8. Am auzit, că după învăţătura Martorilor lui Iehova, astfel de bărbaţi, ca Avraam, Isaac, Iacob, Moise, Daniil, vor fi înviaţi pentru viaţă veşnică pe pământ? Ei vor răspunde da. Atunci îi întrebaţi mai departe: Cum puteţi afirma că Avraam şi toţi ceilalţi bărbaţi sfinţi vor avea mai puţină cinste înaintea lui Dumnezeu decât cei 144000 mii? Mai ales că Noul Testament spune altfel:
• Şi zic vouă că mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în împărăţia cerurilor (Matei 8;11);
• Toţi aceştea au murit într-u credinţă fără să primească făgăduinţele, ci văzându-le de departe şi iubindu-le cu dor şi mărturisind că pe pământ ei sunt străini şi călători. Iar cei ce grăiesc unele ca acestea dovedesc că ei îşi caută lor patrie. Într-adevăr, dacă ar fi avut în minte pe aceea din care ieşiseră, aveau vreme să se întoarcă. Dar acum ei doresc una mai bună, adică pe cea cerească. Pentru aceea Dumnezeu nu se ruşinează de ei ca să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a gătit lor cetate (Evrei 11;13-16);

9. Dvs., propovăduiţi împărăţia lui Dumnezeu? Dar ce este Împărăţia lui Dumnezeu? (O să auziţi nişte explicaţii neclare, ceva în legătură cu corporaţia lor, etc). Dar ştiţi că Noul Testament spune:
• Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt (Romani 13;17). Cum de înţeles?

10. Ne iubeşte oare Dumnezeu pe noi oamenii pe toţi totuna? Dacă da, cum se poate de aflat acest lucru? De ce, dacă ne iubeşte pe toţi totuna, unuia îi propune raiul pe pământ, iar altuia în cer?

11. Spuneţi-mi vă rog, sclavul fidel şi prevăzător, sau turma cea mică, sunt cei 144000? Aici este neapărată nevoie să le atrageţi atenţia martorilor că cartea Apocalipsei este ultima carte a Noului Testament, scrisă aproximativ pe la anul 96-97. Reiese, că Apostolul Ioan abea atunci a aflat despre cei 144000 mii. Atunci când a scris Evanghelia şi a folosit termenul „alte oi”, el nu se putea nici de cum gândi la cei 144000 mii şi la ceilalţi. Este un moment foarte important.

12. Dacă abia în jurul anului 100, datorită Apocalipsei, în Biserică s-a aflat despre existenţa unei clase superioare de oameni, ce sa predicat până la acel moment, şi ce speranţă se propunea oamenilor? De a fi în cer sau pe pământ? Noul Testament ne ajută să înţelegem:
• Cât pentru noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos, care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea trupului Slavei Sale, lucrând cu puterea ce are de a-Şi supune Sieşi toate (Filipeni 3;20-21);
• După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh şi aşa pururea vom fi cu Domnul (I Tesaloniceni 4; 17);

13. Dvs., afirmaţi că acolo, în cer nu va fi interesant, şi nu va fi cu ce să te ocupi. Dar dacă însuşi Hristos va da Împărăţia Tatălui, cei 144000 cu ce se vor ocupa?


14. Anul 607, înainte de Hristos, înseamnă anul distrugerii Ierusalimului de către Nabucodonosor. Toţi istoricii indică o dată cu 20 ani mai târziu. Doar în publicaţiile Dvs., este altfel, de ce?

15. Spuneţi-mi vă rog, când sa încheiat perioada păgânilor? Anul 1914. Dar data concretă? Ei nu ştiu!

16. Se poate să ne rugăm lui Iisus Hristos? (Răspunsul va fi nu). Aici încercaţi să le explicaţi că cuvântul rugăciune se traduce ca: „Convorbirea cu Dumnezeu”. Deci puteţi să-i întrebaţi. Dacă aveţi un prieten foarte bun, iar Domnul nostru Iisus Hristos spune că este cel mai bun prieten al nostru, şi noi nu vorbim cu el, ce fel de prieteni suntem? Sau ne mai putem numi prieteni, după ce trecem nepăsători, fără să vorbim cu prietenul nostru, cu toate că El s-a răstignit şi a pătimit pentru noi? În continuare întrebaţii: Dar ştiţi că David sa rugat lui Iisus?
• Iar către Fiul: „Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul Împărăţiei Tale. Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; pentru aceea Tea uns pe tine Dumnezeule, Dumnezeul Tău cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi”. Şi: „Într-u început Tu, Doamne, pământul L-ai întemeiat şi cerurile sunt lucrul mâinilor Tale; ele vori pieri, dar tu rămâi şi toate ca o haină se vor învechi şi ca pe un veşmânt le vei strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi. (Evrei 1;8-12)”.

17. Spuneţi-mi vă rog, Dvs., afirmţi că primiţi în permanenţă o lumină nouă: „Lumina vine crescând”. Aceasta înseamnă că lumina veche nu a fost corectă. Care este siguranţa că afirmaţiile de azi, ale martorilor lui Iehova, mâine nu vor deveni minciună? Nu vor deveni o lumină învechită? (Ca exemplu, martorii lui Iehova au fumat până la 1973, au permis transfuzia de sânge, până la 1945; au interzis transferul de organe, apoi peste 20 ani au permis din nou, până la 1931, au crezut în cruce, credeau că toţi merg în ceruri, se închinau Mântuitorului, sărbătoreau Crăciunul, zilele de naştere, participau la războaie pentru apărare, etc.)

Toate aceste schimonosiri, martorii le explică prin lumina ce vine crescând. Aşa, pentru aşi argumenta erorile ce ţin de învăţătura Turnului de Veghe, martorii aduc drept exemplu pe Proorocul Moise, Sfântul Apostol Petru şi Sfântul Apostol Pavel, care pe parcursul vieţii au greşit. În discuţiile noastre noi suntem datori să le explicăm, că aceştia au greşit în ceea ce priveşte viaţa lor personală, dar nici de cum nu în învăţăturile lor, sau în scrierile lor, care au fost insuflate de către Duhul Sfânt. Astfel, le puteţi explica, că dacă într-o cameră, stă un bec de 100 wt, iar noi îl scoatem şi punem altul tot de 100 wt., lumina în cameră nu se va schimba deloc. Tot aşa este şi cu învăţătura Mortorilor lui Iehova. Dacă ei scot o învăţătură şi aduc alta în loc, prin aceasta nu schimbă cu nimic situaţia.

Traducere şi completare Preot Iulian Raţă
car front glass sun protection

1 COMENTARIU

  1. un muc a comentat: sint pnritre cei care sint multumiti cu viata pe care o au, carora le place ce fac la serviciu si nu considera ca e un chin sa lucreze si mai ales nu ii invidiaza pe cei care au mai mult. oare cati or mai fi ca mine?

Comments are closed.